Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Sóng cơ và sự truyền sóng cơ (phần 1)

Câu 1: Xét sóng trên mặt nước có bước sóng 48 cm. Hai điểm trên cùng một phương truyền sóng dao động lệch pha nhau π/6. Hai điểm này cách nhau một đoạn
A. 4 m.       B. 4 cm.       C. 12 m.       D. 12 cm.
Câu 2: Trong một môi trường có sóng cơ lan truyền với tần số f = 20 Hz. Biết khoảng cách giữa hai điểm dao động ngược pha trên cùng phương truyền sóng cách nhau 7,5 cm và tốc độ truyền sóng nằm trong khoảng từ 55 cm/s đến 70 cm/s/ Bước sóng của sóng này là
A. 3,0 cm.       B. 4,5 cm.       C. 5,0 cm.       D. 6,0 cm.
Câu 3: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 100 Hz, dao động truyền đi với tốc độ 25 m/s trên phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q cách nhau 6,25 cm. Coi biên đội của sóng là a không thay đổi khi truyền đi. Nếu tại thời điểm nào đó tại P có li độ a thì tại Q có li độ bằng
A. a.       B. 0,5a.       C. 0,5a√2.       D. 0.
Câu 4: Một sóng ngang truyền dọc theo trục Ox với bước sóng λ = 16 cm. Biên độ sóng là A = 0,5 cm không đổi. Tỉ số giữa tốc độ truyền sóng với vận tóc dao động cực đại của phần tử môi trường là
Câu 5: Nguồn điểm O dao động với phương trình
tạo ra một sóng cơ lan truyền trên một sợi day dài có biên độ sóng không đổi. Một điểm M cách nguồn bằng 1/3 bước sóng ở thời điểm t= T/2 có li độ uM = 1,5 cm. Biên độ sóng có giá trị là
A. 1,5 cm.       B. 3 cm.       C. 1,5√2 cm.       D. 1,5√3 cm.
Câu 6: Một nguồn O phát sóng cơ dao động theo phương trình u=2cos⁡(20πt+π/3) (trong đó u tính bằng milimét, t tính bằng giây). Sóng truyền theo đường thẳng Ox với tốc độ không đổi bằng 1 m/s. M là một điểm trên đường trền cách O một khoảng bằng 42,5 cn. Trong khoảng O đến M số điểm dao động lệch pha π/6 với nguồn là
A. 9       B. 4       C. 5       D. 8.
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
A
D
B
B
C
Câu 1: B
Câu 2: A
Câu 3: D
λ= v/f=25 cm ;PQ= λ/4 nên Q dao động lệch pha π/2 đối với P và có biên độ bằng 0
Câu 4: B
Câu 5: B
Câu 6: C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM