Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng nhiệt hạch

Câu 1: Phản ứng nhiệt hạch là
A. sự kết hợp các hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn
B. là sự phân chia một hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nhẹ hơn
C. sự kết hợp các hạt nhân trung bình thành một hạt nhân nặng hơn
D. là sự phân chia một hạt nhân thành hai hạt nhân ở nhiệt độ rất cao
Câu 2: So với phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân có ưu điểm là
A. tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng
B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên
C. ít gấy ô nhiễm môi trường
D. cả A, B và C
Câu 3: Tìm phát biểu sai. Điều kiện để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân là
A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ
B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn
C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn
D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn
Câu 4: Tìm phát biểu sai khi nói về phản ứng nhiệt hạch
A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân do sự kết hợp của hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn
B. Phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhỏ hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.
C. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng chính của Mặt Trời.
D. Sự nổ của bôm khinh khí là phản ứng nhiệt hạch kiểm soát được.
Câu 5: Để thực hiện phản ứng tổng hợp hạt nhân, cần điều kiện nhiệt độ cao hàng chục triệu độ để
A. các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu – lông giưac chúng.
B. các hạt nhân có động năng lơn, thắng lực hấp dẫn giữa chúng.
C. các êlectron bứt khỏi nguyên tử
D. phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử để chúng thực hiện phản ứng.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều có nguồn nhiên liệu dồi dào.
B. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều tỏa năng lượng.
C. Với cùng một khối lượng nhiên liệu, năng lượng phản ứng nhiệt hạch tỏa ra cao hơn rất nhiều so với phản ứng phân hạch.
D. Phản ứng nhiệt hạch xảy ra với các hạt nhân nhẹ, còn phản ứng phân hạch xảy ra với các hạt nhân nặng.
Câu 7: Một phản ứng nhiệt hạch xảy ra trên các vì sao là:
Hạt X trong phương trình là là hạt
A. Proton        B. Êlectron
C. Nơtron        D. Pôzitron
Câu 8: X là hạt nhân của nguyên tố nào trong phản ứng hạt nhân:
A. Heli        B. Triti
C. Liti        D. Beri
Câu 9: Một phản ứng tổng hợp hạt nhân được sử dụng trong bom nhiệt hạch (bom H) là
Năng lượng tỏa ra khi có 10 kg đơtêri tham gia phản ứng nói trên là
A. 2,13.1014 J
B. 2,13.1016 J
C. 1,07.1014 J
D. 1,07.1016 J
Câu 10: Tính năng lượng tỏa ra khi hai hạt nhân 12D tổng hợp thành hạt nhân 24He. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 12D là 1,1 MeV/nuclôn và của 24He là 7 MeV/nuclôn
A. 11,2 MeV        B. 23,6 MeV
C. 32,3 MeV        D. 18,3 MeV
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Đáp án
A
D
D
D
A
A
D
A
D
B
Câu 4: D
Bom khinh khí nổ là phản ứng nhiệt hạch không kiểm soát được
Câu 9: D
Câu 10: B
W = 4,7 – 4.1,1 = 23,6 MeV
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM