Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Phản ứng phân hạch (phần 2)

Câu 7: Hệ số nơtron
A. tỉ lệ với công suất tỏa nhiệt của lò phản ứng hạt nhân
B. trong bom nguyên tử và trong lò phản ứng hạt nhân khi hoạt động đều lớn hơn 1
C. trong bom nguyên tử và trong lò phản ứng hạt nhân khi hoạt động có giá trị nhỏ hơn 1
D. lớn hơn 1 trong bom nguyên tử và bằng 1 trong lò phản ứng hạt nhân.
Câu 8: Trong phản ứng phân hạch urani 235U, năng lượng trung bình tỏa ra khi một hạt nhân bị phân hạch là 200 MeV. Khi 1 kg 235U phân hạch hoàn toàn thì tỏa ra năng lượng là
A. 8,21.1013 J      B. 4,11.1013 J
C. 5,25.1013 J      D. 6,23.1021 J
Câu 9: Trong phản ứng vỡ hạt nhân urani 235U, năng lượng trung bình tỏa ra trong mỗi phân hạch là E = 200 MeV. Biết số Avôgađrô NA=6,022.1023 mol-1. Một nhà máy điện nguyên tử có công suất 5000 MW, hiệu suất 25%, lượng nhiên liệu urani nhà máy tiêu thụ hàng năm là
A. 3640 kg      B. 3860 kg
C. 7694 kg      D. 2675 kg
Câu 10: Một phản ứng phân hạch : 92235U+01n→4193Nb+58140Ce+301n+701e. Biết năng lượng liên kết riêng của 235U ; 93Nb ; 140Ce lần lượt là 7,7 MeV ; 8,7 MeV ; 8,45 MeV. Năng lượng tỏa ra trong phản ứng là
A. 132,6 MeV      B. 182,6 MeV
C. 168,2 MeV      D. 86,6 MeV
Câu 11: Một phản ứng phân hạch : 01n+92235U→53139I+3994Y+301n. Biết các khối lượng : 235U = 234,99332 u; 139I = 138,897000 u ; 94Y = 93,89014 u ; 1 u = 931,5 MeV; mn = 1,00866 u. Năng lượng tỏa ra kho phân hạch một hạt nhân 235U là
A. 168,752 MeV      B. 175,923 MeV
C. 182,157 MeV      D. 195,496 MeV
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
7
8
9
10
11
Đáp án
D
A
C
B
B
Câu 8: A
Câu 9: C
Câu 10: B
Năng lượng tỏa ra bằng hiệu số năng lượng liên kết của các hạt trước và sau phản ứng W = 93.8,7 + 140.8,45 – 235.7,7 = 182,6 MeV.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM