Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Hiện tượng quang - phát quang (phần 1)

Câu 1: Chọn phát biểu đúng về sự phát quang
A.Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là huỳnh quang.
B. Sự phát quang của các chất lỏng và chất rắn đều là lân quang.
C. Sự phát quang của chất lỏng là huỳnh quang, của chất rắn là lân quang.
D. Sự phát quang của chất rắn là huỳnh quang, của chất lỏng là lân quang.
Câu 2: Chọn phát biểu đúng
A.Sự phát sáng của đèn ống là một hiện tượng quang – phát quang.
B. Hiện tượng quang = phát quang là hiện tượng phát sáng của một số chất.
C. Huỳnh quang là sự phát quang của chất rắn, ánh sáng phát quang có thể kéo dài một khoảng thời gian nào đố sau khi tắc ánh sáng kích thích.
D. Ánh sáng phát quang có tần số lướn hơn ánh sáng kích thích.
Câu 3: Biết ánh sáng phát quang của một chất có bước song 0,50 μm. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng có bước sóng nào dưới đây thì chất đố sẽ không thể phát quang?
A.0,30 μm
B. 0,40 μm
C. 0,48 μm
D. 0,60 μm
Câu 4: Một chất phát quang có khả năng phát ra ánh sáng màu lục khi được kích thích phát sáng. Khi chiếu vào chất đó ánh sáng đơn sắc nào dưới đây thì nó có thể phát quang?
A.cam
B. vàng
C. chàm
D. đỏ
Câu 5: Trong hiện tượng quang – phát quang, sự hấp thụ một photon có thể làm
A.phát ra một photon khác.
B. giải phóng một photon cung tần số.
C. giải phóng một êlectron liên kết.
D. giải phóng một cặp êlectron và lỗ trống.
Câu 6: Chọn phát biểu đúng về hiện tượng huỳnh quang và lân quang.
Ánh sáng phát ra
A. do hiện tượng huỳnh quang và lân quang đều tắt rất nhanh sau khi tắt ánh sáng kích thích.
B. do hiện tượng huỳnh quang và lân quang đều kéo dài thêm một khoảng thời gian khi tắt ánh sáng kích thích.
C. do hiện tượng lân quang tắt rất nhanh, hiện tượng huỳnh quang còn kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
D. do hiện tượng huỳnh quang tắt rất nhanh,hiện tượng lân quang còn kéo dài thêm một khoảng thời gian sau khi tắt ánh sáng kích thích.
Câu 7: Ánh sáng huỳnh quang là ánh sáng phát quang
A.kéo dài trong một khoảng thời gian nào đố sau khi tắt ánh sáng kích thích.
B. có bước sóng nhỏ hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
C. hầu như tắt ngay sau khi tắt ánh sáng kích thích.
D. khi được kích thích bằng ánh sáng có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng phát quang.
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
C
A
D
C
A
D
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM