Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 5 (phần 2)

Câu 9: Tính chất giống nhau giữa tia Rơn – ghen và tia tử ngoại là
A. bị hấp thụ bởi thủy tinh và nước
B. làm phát quang một số chất
C. có tính đâm xuyên mạnh
D. đều bị lệch trong điện trường
Câu 10: Trong bốn loại tia dưới đây, tia nào xếp thứ hai về khả năng đâm xuyên?
A. Tia gamma        B. Tia hồng ngoại
C. Tia Rơn – ghen        D. Tia tử ngoại
Câu 11: Tìm phát biểu sai
Các bức xạ điện từ có bước sóng từ 5.10-7 m đến 10-9 m đều có tính chất chung là
A. có tác dụng lên kính ảnh
B. không nhìn thấy
C. có tác dụng sinh học
D. có khả năng gây hiệu ứng quang điện
Câu 12: Tia X và tia tử ngoại không có chung tính chất nào sau đây?
A. không mang điện              B. có khả năng sinh lí
C. tác dụng mạnh lên kinh ảnh        D. bị nước hấp thụ mạnh
Câu 13: Một bức xạ trong không khí có bước sóng λ = 0,48 μm. Khi bức xja này chiếu vào trong nước có chiết suất n = 1,5 thì bước sóng của nó là
A. 0,48 μm        B. 0,36 μm
C. 0,32 μm        D. 0,72 μm
Câu 14: Cho lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A=6°. Chiết suất của lăng kính phụ thuộc vào vào bước sóng λ theo công thức n=1,620+0,2/λ2 với λ tính ra μm. Chiếu chùm sáng gồm hai bức xạ có bước sóng λ1 = 0,43 μm và λ2 = 0,46 μm tới lăng kính trên với góc tới nhỏ. Góc lệch giữa hai tia ló là
A. 0,68°        B. 0,82°        C. 0,14°        D. 2,1°
Câu 15: Trên đoạn thẳng dài 9,6 mm nằm vuông góc với các vân sáng trên màn ảnh của một thí nghiệm Y – âng có 13 vân sáng, trong đó có 2 vân sáng ở hai đầu. Nguồn phát ánh sáng có bước sóng 0,6 μm. Tỉ số các khoảng cách a/D trong thí nghiệm này là
A. 2,5.10-3        B. 7,5.10-4
C. 4,5.10-4        D. 1,3.10-4
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
B
C
B
D
C
B
B
Câu 11: B
Các bức xạ có bước sóng từ 5.10-7m đến 10-9m bao gồm cả ánh sáng nhìn thấy, đó là bức xạ nhìn thấy được
Câu 14: B
Mỗi tia qua lăng kính bị lệch D = A(n – 1) nên góc tạo bởi hai tia ló là
Câu 15: B
Khoảng vân là:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM