Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 3 (phần 2)

Câu 7: Đặt điện áp u=U√2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có điện dung C thay đổi được. Điện áp hiệu dụng UR đạt cực đại khi ZC có giá trị
Câu 8: Đặt điện áp áp u=U√2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có điện dung C thay đổi được. Điện áp hiệu dụng UC đạt cực đại khi ZCm= và UCmax có biẻu thức
Câu 9: Đặt điện áp áp u=U√2 cosωt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hiệu dụng UL đạt cực đại khi ZLm và ULmax có biẻu thức
Câu 10: Cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R là một biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u=U√2 cosωt. Khi điện trở của biến trở bằng R1 hoặc R2 thì đoạn mạch tiêu thụ cùng công suất là P. Công suất đó có giá trị là
Câu 11: Cho đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, cuộn cảm thuần có độ tự cảm thay đổi. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có U và ω không thay đổi. Khi điều chỉnh độ tự cảm đến giá trị L=2/(ω2C) thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm L đạt giá trị cực đại. Khi đó độ lệch pha giữa điện áp u và i trong đoạn mạch là
Câu 12: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 50 Ω, tụ điện có dung kháng là 50 Ω và một cuọn cảm thuần có cảm kháng là 100 Ω mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u=200√2 cos⁡100πt (V). Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn dây là
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
7
8
9
10
11
12
Đáp án
B
A
B
A
D
C
Câu 8: A
Câu 9: B
Câu 10: A
Từ điện kiện công suất bằng nhau suy ra :
Câu 11: D
Câu 12: C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM