Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 3 (phần 1)

Câu 1: Một khung dây quay đều trong từ trường đều quanh trục nằm trong mặt phẳng của khung và vương góc với các đường sức từ. Nếu giảm chu kì quay đi 2 lần và giảm độ lớn cảm ứng của từ trường đi 3 lần thì suất điện động hiệu dụng trong khung sẽ
A. Tăng 3 lầm        B. Tăng 1,5 lần
C. Giảm 6 lần        D. Giảm 1,5 lần
Câu 2: Nối hai đầu đạon mạch R, L, C mắc nối tiếp vào mạng điện xoay chiều có tần số f1 thì cảm kháng là 15 Ω và dung kháng là 60 Ω. Nếu mạng điện có tần số f2 = 50 Hz thì dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Tần số f1 là
A. 25 Hz        B. 100 Hz        C. 150 Hz        D. 200 Hz
Câu 3: Cho đoạn mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc nối tiếp, trong đó ZC biến đổi được. Nếu cho ZC tăng thêm 30 Ω so với giá trị lúc có cộng hưởng điện thì điện áp ở hai đầu đoạn mạch lệch pha π/3 so với dòng điện trong mạch. Điện trở R có giá trị là
A. 15√2 Ω        B. 10√3 Ω        C. 15√3 Ω        D. 10√2 Ω
Câu 4: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp. Độ tự cảm và điện trở thuần của hai cuộn dây lần lượt là L1 ,r1 ; L2 ,r2. Điều kiện để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu hai cuộn dây là
A. L1 r1=L2 r2        B. L1r12=L2r22
C. L1 r2=L2 r1        D. L1r22=L2r12
Câu 5: Cho đoạn mạch điện có R, L, C mắc nối tiếp, trong dố R là một biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng là U = 120 V. Khi điện trở biến trở bằng 40 Ω hoặc 160 Ω thì đoạn mạch tiêu thụ cùng công suất. Khi điều chỉnh biến trở, công suất cực đại mà đoạn mạch có thể đạt được là
A. 180 W        B. 144 W        C. 72 W        D. 90 W
Câu 6: Đặt điện áp u=110√2 cosωt (V) (với ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết độ tự cảm và điện dung của mạch điện được giữ không đổi. Điều chỉnh R ta thấy giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong mạch là I = 2 A thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch cực đại. Công suất cực đại bằng
A. 110 W        B. 220 W        C. 110√2 W        D. 110√3 W
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
A
B
C
D
C
Câu 1: D
ta thấy khi T giảm 2 lần, B giảm 3 lần, thì E giảm 1,5 lần.
Câu 2: A
Câu 3: B
Câu 4: C
Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch bằng tổng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn dây phải cùng pha.
Câu 5: D
Câu 6: C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM