Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12: Chương 2 (phần 1)

Câu 1: Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào
A. cường độ sóng
B. phương truyền sóng
C. biên độ sóng
D. bản chất môi trường truyền sóng.
Câu 2: Nguồn sóng ở O dao động với tần số 10 Hz, dao động truyền đi với tốc độ 0,4 m/s trên phương Ox. Trên phương này có hai điểm P và Q, theo thứ tự đó PQ = 15 cm. Cho biên độ của sóng a = 1 cm và không thay đổi khi sóng truyền đi. Nếu tại thời điểm nào đó P có li độ 1 cm thì li độ tại Q là
A. 0       B. 2 cm       C. 1 cm       D. -1 cm
Câu 3: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = acos(40x – 3000t). Trong đó, x là tọa độ tính bằng m, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là
A. 50 m/s       B. 75 m/s        C. 100 m/s       D. 125 m/s.
Câu 4: Cho phương trình sóng
trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Chu kì và bước sóng đã cho có giá trị tương ứng là
A. 0,05 s ; 10 cm       B. 0,1 s ; 4 cm        C. 0,05 s ; 20 cm       D. 0,1 s ; 8 cm.
Câu 5: Trên mặt nước có hai nguồn kết hợp dao động ngược pha nhau, với các biên độ khác nhau, phát sóng có bước sóng 3 cm. Biết AB = 25 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại, biên độ cực tiểu trong khoảng (A, B) lần lượt là
A. 16 ; 17        B. 17 ; 16        C. 14 ; 15       D. 19 ; 18
Câu 6: Trong một thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động với tần số 28 Hz. Tại một điểm M cách các nguồn A, B lần lượt những khoảng cách d1 = 21 cm; d2 = 25 cm, sóng có biên độ cực đại. Giữa M và đường trung trực của AB có ba vân cực đại khác. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là
A. 37 cm/s        B. 112 cm/s        C. 28 cm/s        D.0,57 cm/s.
Câu 7: Tìm phát biểu sai
A. Sóng âm chỉ truyền được trong không khí.
B. Sóng âm có tần số lớn hơn 20000 Hz gọi là sóng siêu âm.
C. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz gọi là sóng hạ âm.
D. Sóng âm và các sóng cơ học khác có cùng bản chất.
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
D
A
B
B
A
C
A
Câu 2: A
Câu 3: B
Câu 4: B
Đối chiếu với phương trình sóng tổng quát ta có :
Câu 5: A
Vì hai nguồn dao động ngược pha nên tại trung điểm I có cực tiểu giao thoa.
Các cực tiểu cách nhau 0,5λ = 1,5 cm
Câu 6: C
Áp dụng công thức d2-d1=kλ và biết d1=21 cm , d2=25 cm , k =4
Tìm được : 4 = 4λ ⇒ λ = 1 cm
Từ đó : v = λf = 1.28 = 28 cm/s
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM