Bài tập trắc nghiệm Vật Lí 12 Đặc trưng vật lí của âm (phần 2)

Câu 7: Một sóng âm là sóng cầu được phát ra từ nguồn điểm có công suất là 2 W. Giả thiết môi trường không hấp thụ âm và sóng âm truyền đẳng hướng. Cường độ âm tại một điểm cách nguồn 10 m là
A. 1,6. 103 W/m2       B. 5. 103 W/m2
C. 6,4. 103 W/m2       D. 1,5. 103 W/m2
Câu 8: Một nguồn âm, được coi như một nguồn điểm, phát âm đẳng hướng, có công suất phát âm 1 W. Coi môi trường không hấp thụ âm. Cường độ âm chuẩn là Io= 10-12 W/m2. Mức cường độ âm tại một điểm ở cách nguồn âm 10 m là
A. 123 dB       B. 89 dB       C. 156 dB       D. 92,3 dB
Câu 9: Một nguồn âm được coi là nguồn điểm phát âm đẳng hướng. Coi môi trường không hấp thụ âm. Tại điểm A cường độ âm bằng 2 lần cường độ âm tại B. Tỉ số khoảng cách từ B đến nguồn so với khoảng cách của A tới nguồn bằng
A. 2        B. 0,5       C. 4       D. √2
Câu 10: Một phân xưởng có lắp đặt các máy công nghiệp, mỗi máy khi hoạt động phát ra âm có mức cường độ âm 75 dB. Để mức cường độ âm bên trong phan xưởng không vượt quá 90 dB thì số máy tối đa lắp đặt vào là
A. 32 máy       B. 11 máy       C. 31 máy       D. 21 máy
Câu 11: Một nguồn điểm O phát sóng âm có công suất không đổi trong một môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm. Tại điểm A, mức cường độ âm LA = 40 dB. Nếu tăng công suất của nguồn âm lên bốn lần nhưng không đổi tần số thì mức cường độ âm tại A bằng
A. 46 dB       B. 67 dB       C. 52 dB       D. 102 dB
Hướng dẫn giải và đáp án
Câu
7
8
9
10
11
Đáp án
A
B
D
C
A
Câu 7: A
Câu 8: B
Câu 9: D
Câu 10: C
Câu 11: A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM