Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ứng dụng hình học của tích phân

Câu 1: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi y = x2 - x + 3 và y = 2x + 1 là:
Câu 2: Cho đồ thị hàm số y = f(x). Diện tích hình phẳng ( phần gạch sọc ) là:


Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số y = √6 và y = 6 - x và trục tùng là:
Câu 4: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = x + 1/x , trục hoành, đường thẳng x = -1 và đường thẳng x = -2 là:
Câu 5: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = ex - e-x , trục hoành, đường thẳng x = -1 và đường thẳng x = 1.
Câu 6: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = √x - x và trục hoành.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-C
3-D
4-C
5-C
6-B
Câu 1:
Ta có: x2 - x + 3 = 2x + 1 <=> x2 - 3x + 2 = 0 <=> x = 2 hoặc x = 1
Câu 3:
Xét phương trình hoành độ giao điểm √ = 6 - x => x = 4. Khi đó diện tích giới hạn được tính bởi:
Câu 4:
Diện tích giới hạn được tính bởi
Câu 5:
Diện tích hình phẳng được tính bởi
Câu 6:
Xét phương trình
Khi đó diện tích hình phẳng được tính bởi
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM