Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Tích phân (Phần 2)

Câu 6: Tính tích phân
Câu 7:
Khẳng định nào dưới đây là sai?
Câu 8:
Tìm n?
A.6     B.5    C.4     D.3
Câu 9: Kết quả của tích phân
được viết dưới dạng a+bln2. Tính giá trị của a+b.
Hướng dẫn giải và Đáp án
6-C
7-C
8-D
Câu 6:
Đặt u = x và dv = cos(a - x)dx ,suy ra du = dx và v = -sin(a-x). Do đó
Vậy chọn đáp án C.
Câu 7:
Đặt u = x2 - 1 , ta có du = 2xdx. Khi x = 1 thì u = 0, x = 2 thì u = 3. Do đó
Vậy chọn đáp án C.
Câu 8:
Ta có:

Vậy chọn đáp án D.
Câu 9:
Ta có:

Từ đó ta có
Vậy chọn đáp án B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM