Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Số phức

Câu 1: Phần thực của số phức z = -i là
A. -1    B. 1    C. 0    D. -i
Câu 2: Phần ảo của số phức z = -1 là
A. -i    B. 1    C. -1    D. 0
Câu 3: Số phức liên hợp của số phức z = 1 + i là
A. 1 – i    B. -1 – i    C. -1+ i    D. 1 + i
Câu 4: Cho z = 2i -1. Phần thực và phần ảo của z là
A. 2 và 1    B. -1 và -2    C. 1 và 2i   D. -1 và -2i
Câu 5: Môđun của số phức z = -3 + 4i là
A. 5   B. -3   C. 4   D. 7
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-D
3-A
4-B
5-A
Câu 4:
Ta có z=2i-1=-1+2i <=> z = -1 - 2i. Vậy phần thực của z là -1 và phần ảo của z là -2.
Câu 5:
Ta có: z = -3 + 4i
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM