Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Phương trình mặt phẳng (phần 6)

Câu 22: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u = (-1; 3; 4), v = (2; -1; 5). Tích có hướng của hai vectơ u và v là:
Câu 23: Trong không gian Oxyz, cho mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(1;1;1), B(2;3;-1), C(0;3;-2). Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng (P) là:
Câu 24: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(1;0;1), B(0;-1;-3), C(2;1;3)
A. x - y - 1 = 0   B. x - y + 1 = 0   C. x + z - 2 = 0    D. x + y - 1 = 0
Câu 25: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A(2;1;3), vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0 đồng thời (P) song song với trục Oz
A. x + y - 3 = 0    B. x - y - 1 = 0    C. 2x + y + 3z - 1 = 0    D. x - y + 1 = 0
Câu 26: Trong không gian Oxyz, phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm M(2;6;-3) và vuông góc với hai mặt phẳng (Oxy), (Oyz) là:
A. 2x - 4 = 0    B. y - 6 = 0    C. z + 3 = 0     D. 2x - 6y - 3z - 49 = 0
Câu 27: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm B(2;1;3) đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0, (R): 2x - y - z = 0
A. 4x + 5y + 3z + 22 = 0    C. 2x + y + 3z - 22 = 0
B. 4x - 5y + 3z - 12 = 0   D. 4x + 5y + 3z - 22 = 0
Câu 28: Trong không gian Oxyz, lập phương trình của mặt phẳng (P) đi qua hai điểm A(1;0;1), B(2;1;3), đồng thời vuông góc với mặt phẳng (Q): x + y - 3z = 0
A. x - y - 1 = 0   B. x + y - 1 = 0   C. x + z - 1 = 0    D. x + y - 3z + 2 = 0
Hướng dẫn giải và Đáp án
22-A
23-D
24-A
25-B
26-B
27-D
28-A
Câu 23:
Từ giả thiết ta suy ra
Từ đó suy ra np = (2; -5; -4) là một vectơ pháp tuyến của (P)
Câu 24:
Từ giả thiết ta suy ra:
Từ đó suy ra phương trình của mặt phẳng (P) là : 1(x - 1) - 1(y - 0) = 0 <=> x - y - 1 = 0
Câu 25:
Từ giả thiết ta suy ra:
Mặt khác mặt phẳng (P) đi qua điểm A(2 ;1 ;3) nên ta có phương trình của mặt phẳng (P) là: 1(x- 2) - 1(y - 1) = 0 <=> x - y - 1 = 0
Câu 26:
Vì (P) vuông góc với hai mặt phẳng (Oxy), (Oyz) và (Oxy) (Oyz) = Oy nên ta có (P) → Oy => np = j = (0; 1; 0)
Từ đó suy ra phương trình của mặt phẳng (P) là : 0(x - 2) + 1(y - 6 ) + 0(z + 3) = 0 <=> y - 6 = 0
Câu 27:
Từ giả thiết suy ra:
Mặt khác mặt phẳng (P) đi qua điểm B(2 ;1 ;3) nên ta có phương trình của mặt phẳng (P) là : 4(x - 2) + 5(y - 1) + 3(z - 3) = 0 <=> 4x + 5y + 3z - 22 = 0
Câu 28:
Từ giả thiết suy ra:
Từ đó suy ra phương trình của mặt phẳng (P) là : 1(x - 1) - 1(y - 0) = 0 <=> x - y - 1 = 0
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM