Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Phép chia số phức (Phần 1)

Câu 1: Nghịch đảo của số phức z = 1 - 2i là
Câu 2: Số phức
A. -1+i   B.1-i    C. -1-i    D. 1+5i.
Câu 3: Số phức z thỏa mãn z(1 + 2i) + 1 - i = 2i là
A. -1+i   B. 1-i    C. 1+i    D. -1-i.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-A
3-C
Câu 1:
Ta có
Chọn đáp án D.
Câu 2:
Ta có
Chọn đáp án A.
Câu 3:
Ta có:z(1 + 2i) + 1 - i = 2i là <=> z(1 + 2i) = -1 + 3i
Do đó:

Chọn đáp án C.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM