Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm

Câu 27: Điện tích (tính bằng culông) được tích trong các tấm của một tụ điện bị rò sau thời gian t giây được xác đinh bởi công thức Q(t) = Q0.(1,122)-1 trong đó Q0 là điện tích ban đầu. Sau bao lâu thì điện tích trong tụ còn một nửa (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?
A. 5 giây    B. 6 giây   C. 8 giây   D. 10 giây.
Câu 28: Tìm tập nghiệm của bất phương trình
A. (1; 3)   B. (-1; 3)    C. (-1; 1) ∪ (3; +∞)    D. (-∞; 1) ∪ (3; +∞)
Câu 29: Tìm tập nghiệm của bất phương trình

A. (1 - √5; 1 + √5)    B. (1 - √5; -1) ∪ (3; 1 + √5)
C. (-1; -√5; -1) ∪ (3; 1 + √5)   D. (-∞; 1 - √5) ∪ (1 + √5; +∞)
Câu 30:
A. ln3x - 2ln2x + 2lnx + C    B. -ln3x - 2ln2x + 2lnx + C
C. ln3x + 2ln2x + 2lnx + C    D. ln3x - 2ln2x - 2lnx + C
Câu 31: Hàm số F(x) = ln|sinx - 3cosx| là một nguyên hàm của hàm số nào trong các hàm số sau đây?
Câu 32: Tính ∫x2.sinxdx
A. -x2cosx + 2x.sinx - 2cosx + C    B. x2sinx + 2x.cosx - 2sinx + C
C. -x2cosx + 2x.sinx + 2cosx + C    D. 2x.cosx + sinx + C
Câu 33: Cho tích phân
Nếu đổi biến số t = sin2x thì:
Hướng dẫn giải và Đáp án
27-B
28-C
29-B
30-A
31-A
32-C
33-A
Câu 27:
Ta có:
Câu 28:
Câu 29:

Câu 30:
Đặt t = lnx, suy ra dt = dx/x
I = ∫(3t2 - 4t + 2)dt = t3 - 2t2 + 2t + C = ln3x - 2lnxx + 2lnx + C
Câu 31:
Câu 33:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM