Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm

Câu 13: Hàm số
đạt giá trị lớn nhất tại x bằng
A. 1    B. 1/2    C. -2   D. -1.
Câu 14: Tìm m để đồ thị hàm số y = x4 - 2m2x2 + 1 có ba cực trị tạo thành tam giác vuông.
A. m = ± 1   B. m = ± 2     C. m = 3    D. Đáp án khác.

Câu 15: Tính giá trị biểu thức log35.log49.log52
A. 1/2    B. 1   C. 2   D. 3
Câu 16: Tìm đạo hàm của hàm số y = (√3)x2
Câu 17: Nếu 4x - 4x - 1 = 24 thì (2x)x bằng
A. 5√5   B. 25   C. 25√5   D. 125.
Câu 18: Giải phương trình log3x + log9x + log81x = 7
A. x = 27   B. x = 81   C. x = 729    D. x = 243
Câu 19: Nếu (log3x)(log2xy) = logxx2 thì y bằng
A. 9   B. 9/2    C. 18   D. 81
Hướng dẫn giải và Đáp án
13-B
14-A
15-B
16-B
17-C
18-B
19-A
Câu 13:
y' = 0 => x = √2; y(√2) = 2√2
Câu 15:
log35. log49. log52 = (log35.log52).log2232 = log32.log23 = 1
Câu 16:
y' = (√3)x2.ln√3(x2)'
Câu 17:
4x - 4x - 1 = 24 => 4x - 4x/4 = 24 => 3.4x/4 = 24 => 22x = 32 = 25 => 2x = 5
=> x = 5/2 => (2x)x = 55/2 = 25√5
Câu 18:
log3x + log9x + log81x = 7
<=> log3x = 4 <=> x = 34 = 81
Câu 19:
(log3x)(logx(2x))(log2xy) = logxx2 <=> (log3(2x))log2xy = 2logxx <=> log3y = 2 <=> y = 32 = 9
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM