Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập cuối năm

Câu 7: Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số
tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung bằng
A. –2    B. 2    C. 1     D. –1.
Câu 8: Cho đồ thị hàm số y = x3 - 2x2 + 2x . Gọi x1, x2 là hoành độ các điểm M, N trên (C) mà tại đó tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng y = -x + 2016. Khi đó x1 + x2 bằng:
Câu 9: Cho hàm số y = x3 - 3x + 2 (C) . Tìm phương trình tiếp tuyến của (C), biết tiếp tuyến đi qua điểm A(-1; 0).
A. y = 0    B. y = x + 1   C. y = x - 1   D. y = 2
Câu 10: Tìm m để đồ thị hàm số y = x3 + 3x2 + mx + 2m cắt đường thẳng y = -x + 2 tại 3 điểm.
Câu 11: Tìm m để đồ thị hàm số
có đường tiệm cận ngang
A. m ≠ 0   B. m ≠ ±1    C. m ≠ 1    D. Cả A và C.
Câu 12: Hàm số y = (x - 1)ex với x ∈ [-1; 1] đạt giá trị lớn nhất tại x bằng
A. 1    B. -1   C. 0   D. 1/2
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-B
8-A
9-A
10-C
11-D
12-A
Câu 7:
Giao điểm với trục tung B(0 ;-1). Ta có
Câu 8:
Ta có y' = 3x2 - 4x + 2 và y' = 1 => x = 1, x = 1/3
Câu 12:
Vẽ đồ thị y' = xex. y' = 0 => x = 0
y(0) = -1; y(-1) = -2/e; y(1) = 0
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM