Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 3 (Phần 1)

Câu 1: Họ nguyên hàm của hàm số


Câu 2: Trong những phát biểu sau, phát biểu nào là sai?

Câu 3: Tìm nguyên hàm của hàm số
Câu 4:
A. I = x2.sinx + x.cosx - 2sinx + C    B. I = x2.sinx + 2x.cosx - 2sinx + C
C. I = x.sinx + 2x.cosx + C    D. I = 2x.cosx + sinx + C
Câu 5:
A. I = ln3x - 2ln2x + 2lnx + C    B. I = -ln3x - 2ln2x + 2lnx + C
C. I = ln3x + 2ln2x + 2lnx + C    D. I = ln3x - 2ln2x - 2lnx + C
Câu 6:
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-C
3-C
4-B
5-A
6-D
Câu 1:
Câu 3:
Câu 5:
Đặt: t = lnx => dt = dx/x .
Ta có: I = ∫(3t2 - 4t + 2)dt = t3 - 2t2 + 2t + C = ln3x - 2ln2x + 2lnx + C
Câu 6:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM