Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 2 (Phần 1)

Câu 1: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Câu 2: Lôgarit cơ số 3 của 27.∜9.∛9 là:
Câu 3: Tính giá trị biểu thức 7log77 - log777
A. 0   B. -6   C. 7   D. 1/7
Câu 4: Giải phương trình 10x = 400
A. x = 2log4   B. x = 4log2    C. x = 2log2 + 2   D. x = 4
Câu 5: Nếu logx - 5log3 = -2 thì x bằng
A. 0,8   B. 0,81   C. 1,25   D. 2,43
Câu 6: Giải bất phương trình 2x + 2x + 1 ≤ 3x + 3x - 1
A. x ≤ 2    B. x ≤ -2    C. x ≥ 2   D. x ≥ -2
Câu 7: Giải bất phương trình log45x - log3 > 1
Câu 8: Rút gọn biểu thức
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-D
2-D
3-A
4-C
5-D
6-C
Câu 2:
Câu 3:
7log77 - log777 = 7 - 7log77 = 7 - 7 = 0
Câu 4:
10x = 400 => x = log400 = log(22.102) = log22 + log102 = 2log2 + 2
Câu 5:
logx - 5log3 = -2 <=> logx = 5log3 - log102 = log35 - log100
=> x = 2,43
Câu 6:
2x + 2x + 1 ≤ 3x + 3x - 1 <=>2x + 2.2x ≤ 3x + (1/3).3xx <=> 3.2x ≤ 4/3.3x
Câu 7:
log45x - log3 > 1 <=> log(45x/3) > 1 <=> log15x > 1 <=> 15x > 10 <=> x > 2/3
Câu 8:


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM