Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Ôn tập chương 1 (Phần 3)

Câu 15: Cho hình thang cân có cạnh đáy AB = a, cạnh đáy DC = 3a, góc ADC = 45o. Tính thể tích V của hình chóp S.ABCD. Biết rằng SA vuông góc với đáy và SB tạo với đáy một góc bằng 45
Câu 16: Tính thể tích V của hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh bằng a, cạnh bên tạo với đáy một góc bằng 60o , hình chiếu của A’ lên mặt phẳng (ABCD) trùng với tâm của ABCD.
Câu 17: Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' có đáy là hình vuông cạnh bằng a, hình chiếu của A’ lên mặt phẳng (ABCD) trùng với tâm của ABCD. Gọi M là trung điểm của AD. Tính khoảng cách h từ M đến mặt phẳng (A’ABB’), biết rằng thể tích của hình hộp ABCD.A'B'C'D' bằng 2a3/3
Câu 18: Tính thể tích V của khối lăng trụ ABC.A'B'C', có A’BC là tam giác đều cạnh bằng a, ABC là tam giác cân tại A, hình chiếu của A’ lên (ABC) trùng với trung điểm của BC, góc giữa A’A và (ABC) bằng 30o
Câu 19: Tính thể tích V của khối lăng trụ tam giác đều ABC.A'B'C' có cạnh đáy bằng a, khoảng cách từ A đến mặt (A’BC) bằng a√2/2
Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh bằng 6a, SAD là tam guacs cân tại S, mặt (SAD) vuông góc với đáy. Biết rằng thể tích của hình chóp đã cho bằng 48a3 . Tính khoảng cách h từ B đến mặt phẳng (SDC)
Hướng dẫn giải và Đáp án
15-D
16-D
17-C
18-B
19-D
20-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM