Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Nguyên hàm

Câu 7: Họ nguyên hàm của hàm số
Câu 8: Họ nguyên hàm của hàm số
A. cot2x + C     B. -2cot2x + C    C. 2cot2x + C     D. -cot2x + C .
Câu 9: Hàm số nào dưới đây không là nguyên hàm của
Câu 10: Họ nguyên hàm của hàm số f(x) = (2 tanx + cosx)2 là:
A. 2tanx - cotx - x + C     B. 4tanx + cotx - x + C
C. 4tanx - cotx + x + C     D. 4tanx - cotx - x + C
Câu 11: Biết rằng: f'(x) = ax + b/x2, f(-1) = 2, f(1) = 4, f'(1) = 0
Giá trị biểu thức ab bằng :
A.0    B.1    C.-1     D. 1/2 .
Câu 12: Cho các hàm số:
với x > 3/2. Để F(x) là một nguyên hàm của f(x) thì giá trị của a,b,c lần lượt là:
A. a = 4; b = 2; c= 1     B. a = 4; b = -2; c = -1
C. a = 4; b = -2; c = 1     D. a = 4; b = 2; c = -1 .
Câu 13: Một đám vi khuẩn tại ngày thứ t có số lượng là N(t). Biết rằng
và lúc đầu đám vi khuẩn có 250000 con. Sau 10 ngày số lượng vi khuẩn xấp xỉ bằng:
A. 264334     B. 263334    C.264254     D.254334.
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-A
8-B
9-B
10-D
11-C
12-C
13-A
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:

Phương án A là một nguyên hàm của f(x) vì
Phương án C là nguyên hàm của f (x) vì:
Phương án D là nguyên hàm của f(x) vì:
Câu 10:
∫(2tanx + cotx)2dx = ∫[4(tan2x + 1) + (cot2 + 1) - 1]dx
= 4tanx = cotx - x + C
Câu 11:
Ta có:
Từ điều kiện đã cho ta có phương trình sau:
Câu 12:
Ta có:
Câu 13:
Số lượng vi khuẩn tại ngày thứ t bằng
Với t = 0 ta có: C = N(0) = 250000, khi đó N(10) ≈ 254334
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM