Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Khối đa diện lồi và khối đa diện đều (Phần 2)

Câu 5: Khối 12 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?
A. (4; 3)   B. (3; 4)   C. (5; 3)   D. (3; 5)
Câu 6: Khối 20 mặt đều là khối đa diện đều thuộc loại nào?
A. (4; 3)   B. (3; 4)    C. (5; 3)    D. (3; 5)
Câu 7: Khối bát diện đều có bao nhiêu cạnh?
A. 8 cạnh    B. 12 cạnh    C. 24 cạnh    D. 30 cạnh
Câu 8: Khối 12 mặt đều có bao nhiêu cạnh?
A. 12 cạnh    B. 20 cạnh    C. 24 cạnh    D. 30 cạnh
Câu 9: Khối 20 mặt đều có bao nhiêu cạnh?
A. 20 cạnh    B. 28 cạnh   C. 30 cạnh    D. 40 cạnh
Câu 10: Các mặt của khối 12 mặt đều là những đa giác nào?
A. Tam giác đều   B. hình vuông   C. ngũ giác đều    D. lục giác đều
Câu 11: Các mặt của khối 20 mặt đều là những đa giác nào?
A. Tam giác đều   B. hình vuông   C. ngũ giác đều    D. lục giác đều
Câu 12: Khối bát diện đều có bao nhiêu đỉnh?
A. 6 đỉnh   B. 8 đỉnh   C. 10 đỉnh   D. 12 đỉnh
Hướng dẫn giải và Đáp án
5-C
6-D
7-B
8-D
9-C
10-C
11-A
12-A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM