Bài tập trắc nghiệm Hình học 12: Hệ tọa độ trong không gian (phần 3)

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u = (x; y; z), v = (x'; y'; z') . Khẳng định nào dưới đây sai?
Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ u = (x; y; z), v = (x'; y'; z') khác 0 . Khẳng định nào dưới đây sai?
Câu 3: Trong không gian Oxyz, trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng với mọi uv ?
Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a = (x1; y1; z1), b = (x2; y2; z2) thay đổi. Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào đúng?
Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
Câu 6: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ
Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
Câu 7: Trong không gian Oxyz, cho ba vectơ
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-B
3-C
4-A
5-B
6-B
7-D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM