Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Lôgarit (Phần 4)

Câu 15: Nếu a = log8225 và b = log215 thì giữa a và b có hệ thức
Câu 16: Khối lượng m của một chất phóng xạ thay đổi theo thời gian t tuân theo công thức
trong đó m0 là khối lượng chất phóng xạ ban đầu, T là chu kì bán rã. Nếu viết phương trình này dưới dạng m = m0e-kt thì :
Câu 17: Đặt log83 = p và lognx = 3logmx . Hãy biểu thị log5 theo p và q
Câu 18: Cho m, n > 1 và lognx = 3logmx với mọi x > 0. Hãy biểu thị m theo n
A. m = n3    B. m = 1/n3   C. m = ∛n    D. m = 1/∛n
Câu 19: Biết rằng 4a = 5, 5b = 6, 6c = 7, 7d = 8. Tính abcd
A. 1/2    B. 3/2    C. 2   D. 2/3
Câu 20: Cho b > 1, sinx > 0, cosx > 0 và logbsinx = a. Khi đó logbcosx bằng
Hướng dẫn giải và Đáp án
15-A
16-C
17-C
18-A
19-B
20-D
Câu 15:
a = log8225 = log23152 = (2/3)log215 = 2b/3
Câu 16:

Câu 17:
Câu 18:
=> logxm = 3logxn = logxn3 => m = n3
Câu 19:
Từ giả thiết ta có: a = log45, b = log56, c = log67, d = log78
=> abcd = log45.log56.log67.log78 = log46log67log78 = log47.log78 = log48 = log2223 = (3/2)log22 = 3/2
Câu 20:
logbsinx = a => sin x = ba => sin2x = b2a => cosx = (1 - b2a)1/2)
=> logbcosx = (1/2)logb(1 - b2a)
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM