Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Đường tiệm cận

Câu 1: Đồ thị hàm số
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.1     B. 2     C.3     D.4
Câu 2: Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
A. Đồ thị hàm số
có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.
B. Đồ thị hàm số
có một tiệm cận đứng và không có tiệm cận ngang
C. Đồ thị hàm số
có tiệm cận đứng x = 3 và tiệm cận ngang
D. Đồ thị hàm số
có một tiệm cận đứng và một tiệm cận ngang.
Câu 3: Cho hàm số
có đồ thị (C). Chọn mệnh đề đúng trong các
mệnh đề sau:
A. Đường y = 2 là một tiệm cận ngang của (C).
B. Đường y = 1 là một tiệm cận ngang của (C).
C. Đường x = - 2 là một tiệm cận đứng của (C).
D. Đường x = 3 là một tiệm cận ngang của (C).
Câu 4: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số
A. m > 0    B. m ≥ 1     C. m > 1     D. Không có giá trị nào của m
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-C
2-B
3-B
4-C
Câu 1:
Suy ra x = 1 và là hai tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. Chọn đáp án C
Câu 2:
nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y=0 . Chọn đáp án B.
Câu 3:
Ta có
=> là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
=> là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
=> x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
Chọn đáp án B.
Câu 4:
Ta có
Vậy với m > 1 thì đồ thị hàm số
có hai tiệm cận ngang.
Chọn đáp án C.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM