Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Ôn tập chương 1

Câu 7: Lưu lượng xe vào hầm cho bởi công thức
trong đó v (km/h) là vận tốc trung bình của các xe khi vào hầm. Với giá trị xấp xỉ nào của v thì lưu lượng xe là lớn nhất?
A. 26     B.27     C. 28     D. 29
Câu 8: Đồ thị hàm số nào sau đây có hình dạng như hình bên?
A. y = x3 + 3x + 1
B. y = x3 - 3x + 1
C. y = -x3 - 3x + 1
D. y = - x3 + 3x + 1
Câu 9: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số
A. 3     B.2     C. 1   D.4
Câu 10: Gọi M và m tương ứng là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = 2sin2x - cosx + 1 thì M.m bằng
A. 0    B. 25/8     C. 25/4    D. 2
Câu 11: Hàm số nào sau đây là hàm số đồng biến trên R
Câu 12: Cho hàm số y = -x2 - 4x + 3 có đồ thị (C). Nếu tiếp tuyến tại M của (C) có hệ số góc bằng 8 thì hoành độ điểm M là:
A. 12    B. -6    C. -1    D. 5
Hướng dẫn giải và Đáp án
7-B
8-A
9-A
10-A
11-A
12-B
Hàm số đạt giá trị lớn nhất tại v ≈ 27 .
Câu 9:
Hàm số có tiệm cận đứng x = ±2 và tiệm cận ngang y=0
Câu 10:
M=2; m=0 => M.m=0.
Câu 12:
y’ = -2x - 4 = 8 => x = -6.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM