Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Lũy thừa

Câu 8: Rút gọn biểu thức:
A. 2n + 1    B. 1 - 2n    C. 7/4    D. 7/8
Câu 9: Biểu thức (x-1 + y-1)-1 bằng
Câu 10: Nếu 102y = 25 thì 10-y bằng
Câu 11: Rút gọn biểu thức P = 23.a3b2.(2a-1b2)-2
A.P = 25a2b6    B. P = 2a5b-2    C. P = 2-6a6b-8    D. P = a4/28b8
Câu 12: Nếu x ≥ 0 thì
Câu 13:
A. (1 + ∜2)(1 - √2)    B. -(1 + ∜2)(1 + √2)
C. (1 + ∜2)(1 + √2)    D. (1 - ∜2)(1 + √2)
Câu 14: Biểu thức a3 + a-3 bằng
Hướng dẫn giải và Đáp án
8-D
9-C
10-A
11-B
12-C
13-B
14-B
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
102y = 25 => 10y = 5 => 10-y = 5-1 = 1/5
Câu 11:
P = 23.a3b2.(2a-1b2)-2 = 23.33.b2.2-1.a1.b-4 = 22.a4.b-2
Câu 12:
Câu 13:

Câu 14:


CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM