Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Lũy thừa

Câu 1: Biểu thức 2222 có giá trị bằng
A. 28   B. 216    C. 162    D. 44
Câu 2:
A. √2    B. -√2    C. 1/16   D. 16.
Câu 3: Tính giá trị của biểu thức
Câu 4: Giá trị của biểu thức nào sau đây bằng 0,0000000375?
Câu 5: Tính giá trị biểu thức 2560,16.2560,09
A.4   B. 16   C. 64   D. 256,25.
Câu 6: Rút gọn biểu thức
Câu 7: Rút gọn biểu thức
A.P= 26    B.P= 62    C.P = 36    D. P= 3-6
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-A
2-A
3-D
4-C
5-A
6-D
7-C
Câu 1:
2222 = 224 = 28
Câu 2:
Câu 3:

Câu 4:
Viết lại 0,0000000375 = 375.1010 . Trong các số ở các phương án có
(3/8)10-7 = 0,735.10-7 = 375.10-10
Câu 5:
2560,16 .2560,09 = 2560,25 = (44)(1/4) = 4
Câu 6:
Câu 7:
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM