Bài tập trắc nghiệm Giải tích 12: Cộng, trừ và nhân số phức

Câu 1: Tổng của hai số phức z1 = 1 - 2i, z2 = 2 - 3i là
A. 2 + 5i   B. 2 – 5i    C. 1 + 5i   D. 1 – 5i.
Câu 2: Cho hai số phức z1 = 2 + 3i, z2 = 2 - 4i . Hiệu z1 - z2 bằng
A. 2 + 7i   B. 2 – i   C. 7i   D. – 7i.
Câu 3: Tích của hai số phức z1 = 3 + 2i, z2 = 2 - 3i là
A. 6 – 6i    B. 12   C. – 5i    D. 12 – 5i.
Câu 4: Số phức z = (1 + i)2 bằng
A. 2i   B. 1 + 3i    C. – 2i    D. 0.
Câu 5: Số phức z = (1 - i)3 bằng
A. 1 + i   B. – 2 – 2i    C. – 2 + 2i    D. 4 + 4i
Câu 6: Môđun của tổng hai số phức z1 = 3 - 4i và z2 = 4 + 3i là
A. 5√2   B. 8   C. 10    D. 50.
Hướng dẫn giải và Đáp án
1-B
2-C
3-D
4-A
5-B
6-A
Câu 1:
Tổng của hai số phức z1 = 1 - 2i, z2 = 1 - 3i là z = (1 + 1) + (-2 - 3)i = 2 - 5i
Câu 2:
Hiệu của hai số phức z1 = 2 + 3i, z2 = 2 - 4i là z = (2 - 2) + (3 -(-4))i = 7i
Câu 3:
Tích của hai số phức z1 = 3 + 2i, z2 = 2 - 3i là z = (3 + 2i)(2 - 3i) = 6 - 9i + 4i - 6i2 = 6 - 5i + 6 = 12 - 5i
Câu 4:
Ta có: z = (1 + i)2 = 1 + 2i + i2 = 1 + 2i - 1 = 2i
Câu 5:
Ta có: z = (1 - i)3 = 1 - 3i + 3i2 - i3 = 1 - 3i - 3 + i = -2 - 2i
Câu 6:
Ta có: z1 + z2 = (3 + 4) + (-4 + 3)i = 7 - i
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM