Bài tập trắc nghiệm Bài 23: Phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914) (phần 2)

Câu 11. Cuối năm 1913, cách mạng Việt Nam trải qua giai đoạn khó khăn là do
A. Thực dân Pháp tăng cường khủng bố trước những hoạt động của Việt Nam Quang phục hội, Phan Bội Châu bị bắt
B. Hoạt động của Việt Nam Quang phục hội không đạt hiệu quả
C. Thực dân Pháp cấu kết với giới quân phiệt Trung Quốc trục xuất những thành viên của Việt Nam Quang phục hội
D. Việt Nam Quang phục hội không có đường lối, mục tiêu rõ ràng

Câu 12. Nội dung nào thể hiện đường lối cứu nước của Phan Châu Trinh?
A. Tiến hành chống Pháp và phong kiến dựa vào tầng lớp nhân dân, giành độc lập dân tộc
B. Tiến hành cải cách nâng cao dân trí, dân quyền, dựa vào Pháp đánh đổ ngôi vua và bọn phong kiến hủ bại, xem đó là điều kiện tiên quyết để giành độc lập
C. Dựa vào Nhật để đánh Pháp giành độc lập dân tộc
D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang, khôi phục độc lập cho nước Việt Nam
Câu 13. Tại sao Phan Châu Trinh lại chủ trương cải cách?
A. Do sớm tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trên tg
B. Do xu hướng giải phóng dân tộc bằng khởi nghĩa vũ trang trước đó thất bại
C. Do thất bại của phong trào Đông Du
D. Do tư tưởng cải cách trên tg lúc bấy giờ xâm nhập mạnh vào Việt Nam
Câu 14. Trong lĩnh vực kinh tế, Phan Châu Trinh và nhóm sĩ phu tiến bộ ở Quảng Nam đã chú ý đến hoạt động nào?
A. Khuyến khích các thương nhân đầu tư sản xuất, buôn bán
B. Cổ động chấn hung thực nghiệp, lập hội kinh doanh
C. Vận động nhân dân dùng hàng nội hóa, bài trừ hàng ngoại
D. Mở rộng buôn bán trong nước
Câu 15. Trong nông nghiệp, Phan Châu Trinh chú ý đến hoạt động nào?
A. Vận động chia lại ruộng đất cho nông dân
B. Vận dụng phương pháp sản xuất mới
C. Cải tạo các công trình thủy lợi, cung cấp nước tưới cho sản xuất nông nghiệp
D. Phát triển nghề làm vườn, thành lập nông hội chuyên việc san đồi trồng quế, hồ tiêu,…
Câu 16. Trong giáo dục, cuộc vận động Duy tân đã chú trọng
A. Thay đổi nội dung học tập, chú ý đến các lĩnh vực khoa học – kĩ thuật
B. Tiến hành cải cách giáo dục, dạy nhiều nội dung lịch sử, văn học
C. Mở trường học theo lối mới, dạy chữ Quốc ngữ, dạy các môn học mới
D. Sử dụng chữ Nôm, không dạy chữ Hán
Câu 17. Một hoạt động độc đáo trong lĩnh vực đời sống của cuộc vận động Duy tân là
A. Tiến hành cuộc vận động cải cách trang phục và lối sống như cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn, lên án những hủ tục phong kiến
B. Tiến hành cải cách về văn hóa, đưa tư tưởng văn hóa tiến bộ vào đời sống nhân dân
C. Xây dựng nền văn hóa truyền thống dân tộc
D. Khôi phục những tinh hoa văn hóa bị mai một.
Câu 18. Trong cuộc vận động Duy tân, khi tư tưởng duy nhất đi vào quần chúng, vượt qua khuôn khổ ôn hòa, đưa cuộc đấu tranh sang hình thức mới nào?
A. Phong trào đấu tranh chính trị của quần chúng nhân dân
B. Phong trào đấu tranh chính trị kết hợp với đấu tranh vũ trang
C. Phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908)
D. Phong trào Đông Kinh nghĩa thục (1907)
Câu 19. Đông Kinh nghĩa thục là một cuộc vận động yêu nước có nội dung chủ yếu là
A. Cuộc vận động văn hóa lớn, đưa đất nước thoát khỏi hủ tục lạc hậu
B. Cuộc cải cách kinh tế, đưa đất nước thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu
C. Cải cách xã hội, đưa xã hội phát triển toàn diện
D. Cải cách văn hóa – xã hội, gắn liền với giáo dục long yêu nước, đấu tranh cho dân tộc thoát khỏi ách ngoại xâm
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
Đáp án
A
B
D
B
D
Câu
16
17
18
19
Đáp án
C
A
C
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM