Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 15: Phong trào cách mạng ở Trung Quốc và Ấn Độ (1918 -1939) (phần 2)

Câu 11. Cho các dữ kiện sau:
1. Mở đầu vai trò cách mạng chống đế quốc và phong kiến ở Trung Quốc;
2. Phong trào Ngũ tứ lôi cuốn đông đảo các tầng lớp xã hội tham gia;
3. Đánh dấu bước chuyển của cách mạng.
Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo đúng lôgích.
A. 2, 3, 1       B. 1, 2, 3
C. 3, 2, 1      D. 2, 1, 3
Câu 12. Chiến tranh thế giới thứ nhất đã tác động như thế nào đến Ấn Độ?
A. Chính quyền thực dân Anh tuên bố Ấn Độ là một bên tham chiến
B. Thực dân Anh tăng cường bóc lột
C. Thực dân Anh ban hành những đạo luật phản động
D. Mâu thuẫn xã hội Ấn Độ ngày càng căng thẳng
Câu 13. Lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ từ năm 1918 đến năm 1939 là lực lượng nào?
A. Công hội       B. Tổ chức công đoàn
C. Đảng Quốc đại       D. Tướng lĩnh trong quân đội
Câu 14. Vì sao sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc ở Ấn Độ phát triển?
A. Thực dân Anh đẩy nhân dân Ấn Độ vào cuộc sống cùng cực, tăng cường bóc lột, ban hành những đạo luật phản động
B. Thực dân Anh tiến hành xâm lược Ấn Độ
C. Mâu thuẫn tôn giáo sâu sắc
D. Phương pháp đấu tranh ôn hòa không còn tác dụng
Câu 15. Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, Đảng Quốc đại lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ chống thực dân Anh với phương pháp đấu tranh chủ yếu nào?
A. Kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị
B. Dung biện pháp hòa bình, không sử dụng bạo lực, bất hợp tác với thực dân Anh
C. Dùng bạo lực cách mạng
D. Tiến hành khởi nghĩa vũ trang
Câu 16. Sự phát triển của phong trào công nhân Ấn Độ đã đưa đến kết quả gì?
A. Giai cấp công nhân trở thành lực lượng nòng cốt
B. Đảng Cộng sản được thành lập (12 – 1925)
C. Thúc đẩy phong trào đấu tranh chống thực dân Anh
D. Phong trào đấu tranh ở Ấn Độ đã kết thành một làn song
Câu 17. Những chính sách cai trị và việc chính quyền thực dân Anh ăng cường bóc lột đối với nhân dân Ấn Độ đã dẫn đến hậu quả gì?
A. Các hình thức đấu tranh phong phú
B. Phong trào tiêu biểu dâng cao
C. Phong trào bất bạo động ngày càng lan rộng
D. Mâu thuẫn xã hội ngày càng căng thẳng
Câu 18. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Ấn Độ tháng 12 – 1925 có ý nghĩa gì?
A. Góp phần thúc đẩy làn song đấu tranh chống thực dân Anh của nhân dân Ấn Độ
B. Làm bùng lên làn song đấu tranh mới của nhân dân Ấn Độ
C. Lôi cuốn đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia
D. Một làn sóng đấu tranh chống thực dân Anh bùng nổ khắp Ấn Độ
Câu 19. Để chống lại chiến dịch bất hợp tác của Đảng quốc đại, thực dân Anh đã thực hiện biện pháp nào để chia rẽ hàng ngũ cách mạng?
A. Chia để trị       B. Mua chuộc
C. Khủng bố       D. Nhượng bộ
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
Đáp án
D
A
C
A
B
Câu
16
17
18
19
Đáp án
B
D
A
B
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM