Bài tập trắc nghiệm Sử 11 Bài 10: Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) (phần 2)

Câu 11. Thực chất của Chính sách kinh tế mới là
A. Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt và quản lí các ngành kinh tế
B. Coi trọng, bảo vệ quyền lợi, giúp đỡ để các tập đoàn tư bản lớn phục hồi và phát triển sản xuất
C. Kịp thời chuyển đổi, quy hoạch lại các nhà máy, xí nghiệp nhỏ để tập trung cho sản xuất lớn
D. Chuyển đổi kịp thời từ nền kinh tế do Nhà nước nắm độc quyền mọi mặt sang nền kinh tế nhiều hành phần có sự kiểm soát của nhà nước
Câu 12. Ý nghĩa lớn nhất đối với Nga khi thực hiện thành công chính sách kinh tế mới là gì
A. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách mạng
B. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực hù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại thành quả cách mạng
C. Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc khôi phục kinh tế
D. Nước Nga phục hồi các công ti tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho các tầng lớp nhân dân
Câu 13. Từ chính sách kinh tế mới ở Nga, bài học kinh nghiệm nào mà Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đấ nước hiện nay?
A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn
B. Quan tâm đến lợi ích của các tập đoàn, tổng công ti lớn
C. Chú trọng phát triển một số ngành công nghiệp nặng
D. Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần có sự kiểm soát của nhà nước
Câu 14. Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập dựa trên yêu cầu nào?
A. Sự giúp đỡ từ bên ngoài
B. Hợp tác kinh tế giữa các dân tộc trên đất nước Nga
C. Tự nguyện, tự quyết của các dân tộc
D. Tự liên minh chặt chẽ giữa các dân tộc trên lãnh thổ Xô viết nhằm tăng cường sức mạnh về mọi mặt
Câu 15. Bốn nước Cộng hòa Xô viết đầu tiên trong Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết gồm
A. Nga, Ucraina, Lítva và ngoại Cáccadơ
B. Nga, Ucraina, Ácách mạngêni và ngoại Cáccadơ
C. Nga, Ucraina, Tátgikixtan và ngoại Cáccadơ
D. Nga, Ucrana, Bôlêrútxia và ngoại Cáccadơ
Câu 16. Yếu tố nào không phải là nguyên tắc tồn tại của Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết
A. Sự bình đẳng về mọi mặt
B. Quyền tự quyết của các dân tộc
C. Xây dựng liên minh mạnh, mở rộng quan hệ với bên ngoài
D. Sự giúp đỡ lẫn nhau vì mục tiêu xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội
Câu 17. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là
A. Hợp tác hóa nông nghiệp
B. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa
C. Phát triển các ngành công nghiệp du lịch và dịch vụ
D. Đẩy mạnh quan hệ thương mại với các nước xã hội chủ nghĩa
Câu 18. Trong thời kì thực hiện công nghiệp hóa, ngành công nghiệp nào chưa được Chính phủ Liên Xô chú trọng đầu tư phát triển
A. Công nghiệp quốc phòng
B. Công nghiệp hàng không – vũ trụ
C. Công nghiệp chế tạo máy, nông cụ
D. Công nghiệp năng lượng ( điện, han, dầu mỏ), khai khoáng
Câu 19. Nhiều kế hoạch dài hạn 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội được tiến hành trong giai đoạn 1928 – 1941 ở Liên Xô là do
A. Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa
B. Ý muốn của những người lãnh đạo đất nước
C. Yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân
D. Muốn nhanh chóng trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới
Câu 20. Ý nào không phải là đặc điểm nổi bật của nền kinh tế nông nghiệp Liên Xô trong những năm 1921- 1941?
A. Nông nghiệp tập thể hóa
B. Nông nghiệp được cơ giới hóa
C. Nông nghiệp có quy mô sản xuất lớn
D. Tiến hành “cách mạng xanh” trong nông nghiệp
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
Đáp án
D
C
D
D
D
Câu
16
17
18
19
20
Đáp án
C
B
B
A
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM