Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 7: Tây Âu (phần 2)

Câu 14. Sự điều chỉnh đường lối đối ngoại của các nước Tây Âu từ sau năm 1991 xuất phát từ bối cảnh lịch sử như thế nào ?
A. Sự bùng nổ mạnh mẽ của phong trào đấu tranh đòi độc lập dân tộc.
B. Cuộc các mạng khoa học - kĩ thuật lần hai đã bắt đầu.
C. Sự trỗi dậy của phong trào Cộng sản và công nhân quốc tế.
D. “Chiến tranh lạnh” kết thúc, trật tự Ianta hoàn toàn tan rã.

Câu 15. Nước nào dưới đây không thuộc nhóm các nước sáng lập tổ chức Liên minh châu Âu ?
A. Anh.         B. Cộng hòa Liên bang Đức.
C. Bỉ.         D. Hà Lan.
Câu 16. Quá trình phát triển hợp tác khu vực của các nước Tây Âu có thể diễn đạt bằng sơ đồ nào dưới đây ?
A. EEC ⇒ EU ⇒EC.
B. EC ⇒ EEC ⇒EU.
C. EEC ⇒ EC ⇒EU.
B. EU ⇒ EEC ⇒EC.
Câu 17. Đến năm 1993, Liên minh châu Âu có bao nhiêu thành viên ?
A. 2             B. 25             C.18            D. 15
Câu 18. Đổng tiền chung châu Âu chính thức được đưa vào sử dụng từ khỉ nào ?
A.Ngày 11/1/1999.
B. Ngày 1/11/1991.
C..Ngày 11/11/1999.
D. Ngày 1/1/1999.
Câu 19. Có bao nhiêu nước thuộc nhóm G.7 là thành viên của Liên minh châu Âu ?
A. 2             B. 3.             C. 4.             D. 5.
Câu 20. EU là tổ chức liên kết như thế nào ?
A. Là tổ chức liên kết chính trị - kinh tế.
B. Là tổ chức liên kết kinh tế - chính trị.
C. Là tổ chức liên kết quân sự - kinh tế.
D. Là tổ chức liên kết chính trị - quân sự.
Câu 21. Chiến tranh thế giới thứ hai đã làm cho nền kinh tế nước nào giảm sút 3 lần về công nghiệp và 2 lần về nông nghiệp?
A. Đức.            B. Anh.             C.Pháp.             D. Nhật.
Câu 22. Nguyên nhân phát triển kinh tế của Pháp từ năm 1950 đến năm 1973 :
A. Nhờ thu lợi nhuận trong Chiến tranh thế giới thứ hai.
B. Nhờ cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật lần thứ hai.
C. Giá nhập nguyên liệu từ các nước Tây Âu rẻ.
D. Nhờ nhận viện trợ kinh tế từ Mĩ theo “kế hoạch Masan”.
Câu 23. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, kinh tế Anh xếp sau các mước nào trong khối Tư bản chủ nghĩa?
A. Mĩ, Nhật, Tây Đức, Pháp.
B. Mĩ, Nhật, Hà Lan, Pháp.
C. Mĩ, Nhật, Pháp.
D. Mĩ, Nhật, Tây Đức.
Câu 24. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, hai đảng nào thay nhau cầm quyền ở Anh?
A. Đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ.
B. Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ.
C. Đảng Bảo thủ và Công đảng.
D. Đảng Quốc đại và Đảng Bảo thủ.
Câu 25. Nhờ đâu sau Chiến tranh thế giới thứ hai nền công nghiệp của Tây Đức được phục hồi và phát triển nhanh chóng?
A. Nhờ ứng dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật.
B. Nhờ Mĩ cho vay và đầu tư vào Tây Đức hơn 50 tỉ mác.
C. Nhờ tập trung sản xuất và tập trung tư bản cao độ.
D. Nhờ quân sự hoá nền kinh tế sau chiến tranh.
Câu 26. Hiệp ước hữu nghị hợp tác Phần Lan - Liên Xô được kí kết vào thời gian nào?
A. Ngày 19 - 9 - 1944
B. Ngày 6 - 4 - 1948
C. Ngày 4 - 6- 1948
D. Ngày 9 - 6 - 1945
Đáp án
Câu
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
d
b
c
d
d
c
a
Câu
21
22
23
24
25
26
Đáp án
a
c
d
b
b
a
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM