Bài tập trắc nghiệm Sử 12 Bài 16: Phong trào giải phóng dânn tộc 1939-1945 và cách mạng thánh Tám 1945. Nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa thành lập (phần 2)

Câu 15. Ai là người lãnh đạo khởi nghĩa Đô Lương ?
A. Đội Cung.        B. Đội Quyền.
C. Đội Dương.        D. Đội Cấn.

Câu 16. Nguyễn Ái Quốc về nước vào thời gian nào ?
A. 28/2/1942.        B. 28/1/1941.
C. 21/8/1941.        D. 28/1/1942.
Câu 17. Nhật đã thi hành các chính sách gì ở Việt Nam trong những năm 1940 - 1945 ?
A. Đầu tư vào các ngành phục vụ cho nhu cầu quân sự; buộc Pháp phải cung cấp các nguyên liệu như than, sắt, cao su, thóc gạo cho chúng với giá rẻ.
B. Thực hiện chính sách Tổng động viên vơ vét tiền, của, con người, phục vụ nhu cầu cho cuộc chiến tranh phát xít.
C. Thực hiện chính sách "Kinh tế chỉ huy", vơ vét tiền của, tài nguyên của đất nước ta phục vụ cho chiến tranh đế quốc.
D. Thực hiện chính sách "Kinh tế thời chiến", ban hành lệnh Tổng động viên, bắt lính ráo riết.
Câu 18. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đáng lần thứ 8 họp khi nào, ở đâu?
A. Ngày 10 – 19/11/1941 ; Lạng Sơn.
B. Ngày 11 – 19/8/1941 ; Cao Bằng.
C. Ngày 10 – 19/5/1941 ; Cao Bằng.
D. Ngày 10 – 15/9/1941 ; Thái Nguyên.
Câu 19. Điền thêm từ còn thiếu trong nhận định của Đảng ta tại Hội nghị Trung ương 5/1941: "Cuộc cách mạng Đông Dương trong giai đoạn hiện tại là một cuộc cách mạng ... ".
A. Tư sản dân quyển.
B. Dân chủ tư sản.
C. Xã hội chủ nghĩa.
D. Dân tộc giải phóng.
Câu 20. Khẩu hiệu được Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 đưa ra là gì?
A. “Đánh đổ địa chủ, chia ruộng đất cho dân cày”.
B. “Lập chính quyền Xô Viết công - nông – binh”.
C. “Tịch thu ruộng đất của đế quốc, Việt gian chia cho dân cày nghèo”.
D. “Phá kho thóc của Nhật cứu đói cho dân nghèo”.
Câu 21. Ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 là gì ?
A. Là hội nghị đánh dấu sự hoàn chỉnh chủ trương chuyển hướng đấu tranh của Đảng.
B. Hội nghị đánh đấu bước đầu chuyển hướng chỉ đạo chiến lược cho cách mạng Việt Nam.
C. Hội nghị đã đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, giai đoạn đấu tranh chính trị giành chính quyền về tay nhân dân.
D. Hội nghị đã mở ra một giai đoạn mới của cách mạng Việt Nam : tập trung giải quyết hoàn thành nhiệm vụ dân chủ.
Câu 22. Từ tháng 6 - 1941, ai là người giữ chức Tổng bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương ?
A. Võ Văn Tần.
B. Trường Chinh.
C. Phan Đãng Lưu.
D. Hà Huy Tập.
Câu 23. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 đã đưa ra quyết định gì ?
A. Thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất riêng cho mỗi nước ở Đông Dương.
B. Thành lập Đảng Cộng sản riêng cho mỗi nước ở Đông Dương.
C. Thành lập Đảng Dân chù Việt Nam đứng trong Mặt trận Việt Minh.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 24. Tất cả các tổ chức đoàn thể trong Mặt trận Việt Minh đều có tên gọi chung là gì?
A. Đều được gọi là Hội Phản đế.
B. Đều được gọi là Hội Cứu tế.
C. Đều được gọi là Hội Ái hữu.
D. Đều được gọi là Hội Cứu quốc.
Câu 25. Trong phong trào xây dựng mặt trận Việt Minh, tỉnh nào là “Tỉnh hoàn toàn” đầu tiên ?
A. Bắc Giang.        B. Tuyên Quang.
C. Cao Bằng.         D. Lạng Sơn.
Câu 26. Trung dội Cứu quốc quân được thành lập dựa trên cơ sở ban dầu là lực lượng nào ?
A. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Nam Kì.
B. Lực. lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn.
C. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Ba Tơ.
D. Lực lượng vũ trang của cuộc khởi nghĩa Đô Lương.
Câu 27. Căn cứ địa cách mạng đầu tiên được xây dựng ở đâu ?
A. Bắc Sơn - Võ Nhai.
B. Bắc Bó.
C. Tân Trào.
D. Vũ Lăng.
Câu 28. Vấn đề xây dựng lực lượng vũ trang cho cách mạng được khẳng định là "nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân" được nêu ra tại hội nghị nào ?
A. Hội nghị tháng 7/1936.
B. Hội nghị tháng 11/1939.
C. Hội nghị tháng 3/1945.
D. Hội nghị tháng 5/1941.
Đáp án
Câu
15
16
17
18
19
20
21
Đáp án
a
b
a
c
d
c
a
Câu
22
23
24
25
26
27
28
Đáp án
b
a
d
c
b
a
d
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM