Bài tập trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ (phần 2)

Câu 16. Mọi công dân đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ các trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm là nội dung của nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Bình đẳng.
B. Phổ thông.
C. Bỏ phiếu kín.
D. Trực tiếp.

Câu 17. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào dưới đây là đúng pháp luật ?
A. Trực tiếp viết phiếu bầu và bỏ phiếu.
B. Nhờ người thân bỏ phiếu hộ.
C. Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu hộ.
D. Nhờ người khác viết phiếu hộ, rồi tự mình đi bỏ phiếu.
Câu 18. Trong trường hợp không đồng ý với quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở, cán bộ cơ quan có thể làm gì để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình ?
A. Khiếu nại quyết dịnh của Giám đốc Sở.
B. Tố cáo với người có thẩm quyền.
C. Nói chuyện đó với nhiều người.
D. Đăng thông tin trên Facebook.
Câu 19. Việc làm nào dưới đây là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ?
A. Phát biểu và biểu quyết về xây dựng đường làng, xóm.
B. Giữ gìn vệ sinh môi trường.
C. Tuyên truyền pháp luật giao thông trong trường học.
D. Tham gia hoạt động từ thiện.
Câu 20. Phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích của Nhà nước, tổ chức và công dân là
A. mục dích của tố cáo.
B. nguyên tắc của tố cáo.
C. trách nhiệm của người tố cáo.
D. quyền và nghĩa vụ của người tố cáo.
Câu 21. Việc vận động người khác không bỏ phiếu cho một người là vi phạm quyền nào dưới đây ?
A. Quyền bầu cử.
B. Quyền ứng cử.
C. Quyền tự do dân chủ.
D. Quyền tự do cá nhân.
Câu 22. Trong dịp đại biểu Quốc hội tiếp xúc với cử tri, nhân dân thôn H đã nêu một số kiến nghị với đại biểu về xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Việc nhân dân đề xuất kiến nghị là thể hiện quyền nào của công dân ?
A. Quyền tham gia phát triển kinh tế - xã hội.
B. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
C. Quyền dân chủ trong xã hội.
D. Quyền tự do ngôn luận.
Câu 23. Mỗi cử tri đều tự bỏ phiếu vào hòm phiếu kín là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Bỏ phiếu kín.      B. Phổ thông.
C. Gián tiếp.      D. Tự nguyện.
Câu 24. Mỗi cử tri đều tự viết phiếu bầu là thực hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Trực tiếp.      B. Tự giác.
C. Bình đẳng.      D. Tự do.
Câu 25. Mỗi cử tri đều có một là phiếu có giá trị ngang nhau là biểu hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây ?
A. Bình đẳng.      B. Bình quyền.
C. Công bằng.      D. Dân chủ.
Câu 26. B phát hiện thấy người lấy trộm tài sản của cơ quan, B cần phải làm gì để thực hiện quyền của công dân ?
A. Lờ đi coi như không biết.
B. Truy bắt người ăn trộm.
C. Báo cho cơ quan công an gần nhất.
D. Báo cho bố mẹ và bạn bè biết.
Câu 27. Người khiếu nại có các quyền và nghãi vụ do luật nào quy định ?
A. Luật Khiếu nại.      B. Luật Hành chính.
C. Luật báo chí.      D. Luật tố cáo.
Câu 28. Ở bước đầu tiên, người tố cáo cần gửi đơn đến cơ quan, cá nhân, tổ chức nào dưới đây ?
A. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.
B. Cơ quan công an.
C. Ủy ban nhân dân các cấp.
D. Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Câu 29. Bà H vì đau chân nên không đến được nơi bầu cử. Vì vậy tổ bầu cử đã mang hòm phiếu đến tận nhà bà để bà bỏ phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Việc làm của tổ bầu cử là để đảm bảo quyền bầu cử nào dưới đây của bà H ?
A. Bình đẳng.      B. Phổ thông.
C. Trực tiếp.      D. Tự nguyện.
Câu 30. Bà L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng nhà ở. Khi cho rẳng quyết định xây dựng trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bà L cần làm đơn gì và gửi đến chủ thể nào dưới đây cho đúng pháp luật ?
A. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an phường, nơi có công trình bị tháo dỡ.
B. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện.
C. Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.
D. Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.
Đáp án
Câu
16
17
18
19
20
Đáp án
A
A
A
A
A
Câu
21
22
23
24
25
Đáp án
A
B
A
A
A
Câu
26
27
28
29
30
Đáp án
C
A
A
C
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM