Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ

Bài 1: Cho bảng số liệu :
SẢN LƯỢNG DẦU THÔ KHAI THÁC QUA MỘT SỐ NĂM
( Đơn vị : nghìn tấn)
Năm
Sản lượng
1986
40
2000
16 292
2005
18 519
2010
15 185
2013
16 705
Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:
Câu : ý nào sau đây không đúng với bảng số liệu trên ?
A. Sản lượng dầu thô khai thác tăng 417,6 lần từ năm 1986 đến năm 2013
B. Sản lượng dầu thô khai thác tăng liên tục từ năm 1986 đến năm 2005, từ năm 2005 đến năm 2010 lại giảm
C. Từ năm 2010 đến năm 2013, sản lượng dầu thô khai thác lại tăng
D. Sản lượng dầu thô khai thác liên tục tăng trong giai đoạn từ năm 1986 đến năm 2013
Câu 2: sản lượng dầu thô khai thác tăng không phải là do
A. Tăng cường hợp tác với nước ngoài
B. Ngày càng khai thác nhiều mỏ hơn
C. Đầu tư vào máy móc thiết bị
D. Có nhiều nhà má lọc – hóa dầu
Câu 3: Công nghiệp khai thác dầu khí phát triển đã giúp cho vùng Đông Nam Bộ
A. Trở thành vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất cả nước
B. Thay đổi nhanh chóng bộ mặt của vùng
C. Hình thành nên các nhà máy lọc – hoa dầu hiện đại
D. Thu hút lượng khách du lịch lớn đến vùng’
Câu 4: Biểu đồ thích hợp thể hiện sản lượng dầu thô khai thác của nước ta qua các năm là
A. Biểu đồ cột      B. Biểu đồ kết hợp
C. Biểu đồ tròn      D. Biểu đồ miền
Đáp án
Câu
1
2
3
4
Đáp án
D
D
B
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM