Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 40: Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ(tiếp)

Bài 2: Cho bảng số liệu sau :
CƠ CẤU GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÂY CÔNG NGHIỆP PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA VÙNG ĐÔNG NAM BỘ NĂM 2000 VÀ NĂM 2010
( Đơn vị: %)

Năm      Thành phần kinh tế
2000
2010
Tổng số
100
100
Nhà nước
30,6
13,5
Ngoài nhà nước
19,0
29,5
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
50,4
43,0
Căn cứ vào bảng số liệu và các kiến thức đã học, trả lời các câu hỏi sau:
Câu 1: Giai đoạn 2000 – 2010, ở vùng Đông Nam Bộ thành phần kinh tế có tỉ trọng giá trị sản xuất công nghiệp biến động lướn nhất là :
A. Nhà nước      B. Ngoài Nhà nước
C. Khu vực có vốn dầu tư nước ngoài      D. Nhà nước và ngoài Nhà nước
Câu 2: Cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp phân theo thành phần kinh tế của vùng Đông Nam Bộ thay đổi theo hướng
A. Tăng tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, giảm tỉ trọng khu vực ngoài Nhà nước
B. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
C. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, tăng tỉ tọng khu vực ngoài Nhà nước
D. Giảm tỉ trọng khu vực Nhà nước, tăng tỉ trọng khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài Nhà nước
Câu 3: Nguyên nhân dẫn đến sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp phân theo thành phần kinh tế ở vùng Đông Nam Bộ là do
A. Sự đa dạng của ngành công nghiệp
B. Chính sách mở cửa và nền kinh tế nhiều thành phần
C. Sự năng động của nguồn lao động
D. Sự phát triển của ngành công nghiệp dầu khí
Câu 4: Biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp theo thành phần kinh tế của Đông Nam Bộ năm 2000 và năm 2010 là
A. Biểu đồ cột      B. Biểu đồ đường
C. Biểu đồ tròn      D. Biểu đồ miền
Đáp án
Câu
1
2
3
4
Đáp án
A
C
B
C
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM