Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 39: Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ(tiếp)

Câu 11: Biểu hiện nào không thể hiện được Đông Nam Bộ là vùng kinh tế phát triển nhất?
A. Có tổng GDP lớn nhất
B. Có giá trị snar xuất công nghiệp cao nhất
C. Có GDP bình quân đầu người lớn nhất
D. Có mật độ dân số lớn nhất

Câu 12: Vấn dề tiêu biểu nhất của Đông Nam Bộ so với các vùng khác trong cả nước là
A. Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu      B. Phát triển nghề cá
C. Hình thành các vùng chuyên canh      D. Thu hút đầu tư
Câu 13: Nhà máy thủy điện nào dưới đây thuộc vùng Đông Nam Bộ
A. Yaly      B. Sông Hinh
C. Thác Bà      D. Trị An
Câu 14: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh thổ theo chiều sâu trong công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ là
A. Tăng cường cơ sở năng lượng
B. Bổ sung lực lượng lao động
C. Đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải
D. Hỗ trợ vốn
Câu 15: Vấn đề không đặt ra đối với việc phát triển công nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ hiện nay là
A. Mở rộng quan hệ đầu tư với nước ngoài
B. Quan tâm tới vấn đề môi trường
C. Hạn chế phát triển các khu công nghiệp
D. Tránh làm tổn hại đến ngành du lịch
Câu 16: Vấn đề năng lượng của vùng Đông Nam Bộ sẽ được giải quyết theo hướng
A. Phát triển nguồn điện và mạng lưới điện
B. Nhập điện từ nước ngoài
C. Sử dụng điện nguyên tử
D. Sử dụng nguồn địa nhiệt
Câu 17: Cây trồng chính của vùng Đông Nam Bộ là
A. Cao su      B. Cây công nghiệp nhiệt đới lâu năm
C. Cây công nghiệp nhiệt đới      D. Lúa gạo
Câu 18: Cây công nghiệp có vị trí quan trọng nhất đối với vùng Đông Nam Bộ
A. Cà phê      B. Cao su
C. Hồ tiêu      D. Chè
Câu 19: Công trình thủy lợi Dầu Tiếng ở vùng Đông Nam Bộ thuộc tỉnh
A. Tây Ninh      B. Bình Dương
C. Bình Phước      D. Bà Rịa – Vũng Tàu
Câu 20: Vấn đề cần giải quyết khi khai thác lãnh theo chiều sâu trong nông nghiệp ở vùng Đông Nam Bộ
A. Thủy lợi      B. Thị trường
C. Lao động      D. Vốn
Đáp án
Câu
11
12
13
14
15
Đáp án
D
A
D
A
C
Câu
16
17
18
19
20
Đáp án
A
B
B
A
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM