Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 22: Vấn đề phát triển nông nghiệp (tiếp 1)

Câu 12: các cây công nghiệp lâu năm có giá trị kinh tê cao của nước ta là
A. Cà phê, cao su, mía      B. Hồ tiêu, bông, chè
C. Cà phê, điều, chè      D. Điều, chè , thuốc lá

Câu 13: các cây công ngiệp hàng năm có giá trị kinh tế cao của nước ta là
A. Cà phê, cao su, mía      B. Lạc, bông, chè
C. Mía, lạc , đậu tương      D. Lạc, chè, thuốc
Câu 14: Các vùng trồng cây ăn quả lớn nhất ở nước ta:
A. Đông Nam Bộ và Tây Nguyên
B. Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ
C. Tâ y Nguyên và Đồng bằng sông Hồng
.Đông bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông Hồng.
Câu 15 : Một trong những nguyên nhân khiến ây công nghiệp phát triển mạnh mẽ ở nước ta trong những năm qua là
A. Thị trường được mở rộng, công nghiệp chế biến dàn hoàn thiện
B. Các khâu trồng và chăm sóc cây công nghiệp đều được tự động hóa
C. Nhà nước đã bao tiêu toàn bộ sản phẩm từ cây công nghiệp
D. Sản phẩm không bị cạnh tranh trên thị trường quốc tế
Câu 16: cây điều được trồng nhiều nhất ở:
A. Bắc Trung Bộ      B. Đồng bằng sông Hồng
C. Đông Nam Bộ      D. Trung du và miền núi Bắc Bộ
Câu 17: Tây NGuyên là vùng chuyên canh lớn nhất về:
A. Cà phê, dâu tằm      B. Cà phê, cao su
C. Cao su, dâu tằm      D. Cà phê , chè
Câu 18: Một mô hình sản xuất hàng hóa trong ngành chăn nuôi nước ta là
A. Hợp tác xã chăn nuôi theo hình thức quảng canh
B. Kinh tế hộ gia đình sản xuất quy mô nhỏ, tự cấp, tự cung
C. Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp
D. Kinh tế hộ gia đình chăn nuôi theo hình thức quảng canh
Câu 19: ý nào dưới đây không đúng khi đánh giá về ngành chăn nuôi của nước ta trong những năm qua?
A. Số lượng vật nuôi ngày càng giảm
B. Các giống vật nuôi cho năng suất cao còn chưa nhiều
C. Hiệu quả chăn nuôi chưa thức sự cao và ổn định
D. Dịch bệnh thường xảy ra gây khó khăn cho ngành chăn nuôi
Câu 20: Chăn nuôi lợn vfa gia cầm tập trung nhiều nhất ở vùng:
A. Đông Nam Bộ và duyên hải Nam TRung Bộ
B. Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long
C. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
D. Đồng bằng sông Hồng và Tây Nguyên
Câu 21: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung quy mô diện tích đất trồng cây lương thực, thực phẩm và cây hàng năm lớn nhất ở nước ta là
A. Đồng bằng sông Cửu Long , Đông Nam Bộ
B. Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên
C. Đồng bằng sông Hồng,Đồng bằng sông Cửu Long
D. Đồng bằng sông Cửu Long, duyên hải Nam TRung Bộ
Câu 22: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hai vùng tập trung diện tích đất trồng cây công nghiệp lâu ăn và cây ăn quả ở ước ta là
A. Tây Nguyên và Đông Nam Bộ
B. Tây Nguyên và Đồng bằng sông Cửu Long
C. Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long
D. Tay Nguyên và Trung du miền núi Bắc Bộ
Đáp án
Câu
12
13
14
15
16
17
Đáp án
C
C
B
A
C
A
Câu
18
19
20
21
22
Đáp án
C
A
B
C
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM