Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 4

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Ôn tập chương 4

Câu 1.Trong điều hòa sinh trứng, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ
A. GnRH giảm
B. FSH và LH cao
C. progesteron và ơstrogen giảm
D. progesteron và ơstrogen cao

Câu 2.Trong điều hòa sinh tinh, điều hòa âm tính diễn ra khi nồng độ
A. GnRH cao       B. progesteron cao
C. progesteron giảm       D. FSH và LH giảm
Câu 3. Xét các phát biểu sau
⦁ động vật không phải mang thai nên không gặp khó khăn khi di chuyển
⦁ trứng có vỏ bọc cứng chống lại tác nhân có hại cho phôi thai như mất nước, cường độ mạnh của ánh sáng mặt trời, xâm nhập của vi trùng,...
⦁ phôi thai phát triển đòi hỏi nhiệt độ thích hợp và ổn định, nhưng nhiệt độ môi trường thường xuyên biến động, vì vậy tỷ lệ trứng nở thấp. Các loài ấp trứng ( các loài chim) tạo được nhiệt độ thuận lợi cho phôi thai phát triển nên thường có tỷ lệ trứng nở cao hơn
⦁ trứng phát triển ngoài cơ thể nên dễ bị các loài động vật khác tiêu diệt
⦁ phôi thai được bảo vệ tốt trong cơ thể mẹ, không bị các động vật khác tiêu diệt
⦁ tỷ lệ chết của phôi thai thấp
Những ưu điểm của đẻ trứng là:
A. (1) và (2)       B. (1) và (3)
C. (3) và (5)       D. (2) và (6)
Câu 4. Xét các phát biểu:
⦁ tạo ra các cá thể mới rất đa dạng về  các đặc điểm di truyền
⦁ tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
⦁ bất lợi trong trường hợp mật độ quần thể thấp
⦁ có lợi thế trong môi trường có mật độ thấp
⦁ động vật có thể thích nghi và phát triển trong điều kiện sống thay đổi
Sinh sản hữu tính ở động vật có những ưu điểm là:
A. (1), (2) và (4)       B. (1), (4) và (5)
C. (2), (4) và (5)       D. (1) và (5)
Câu 5. Chọn phương án trả lời đúng về đặc điểm phân biệt sinh sản vô tính với sinh sản hữu tính
⦁ không có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái
⦁ chỉ gắn liền với nguyên phân
⦁ có quá trình hình thành giao tử đực và giao tử cái
⦁ có sự hợp nhất giữa giao tử đực và giao tử cái tạo nên hợp tử phát triển thành cơ thể mới
⦁ con sinh ra giống hệt nhau và giống hệt mẹ
⦁ tạo sự đa dạng di truyền
⦁ tính di truyền đồng nhất
⦁ luôn gắn liền với giảm phân
⦁ thích nghi với điều kiện sống ổn định
⦁ tăng khả năng thích nghi với môi trường biến đổi
Phương án trả lời đúng là:
A. sinh sản vô tính: (1), (3), (5), (7), (9) ; sinh sản hữu tính: (2), (4), (6), (8), (10)
B. sinh sản vô tính: (1), (2), (5), (6), (9) ; sinh sản hữu tính: (3), (4), (7), (8), (10)
C. sinh sản vô tính: (1), (2), (5), (7), (10) ; sinh sản hữu tính: (3), (4), (6), (8), (9)
D. sinh sản vô tính: (1), (2), (5), (7), (9) ; sinh sản hữu tính: (3), (4), (6), (8), (10)
Câu 6. Khi phụ nữ có thai, nhóm hoocmôn nào sau đây được duy trì ở nồng độ cao?
A. ơstrogen và progesteron       B. FSH và LH
C. FSH và progesteron       D. ơstrogen và LH
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
D
B
A
D
A
D
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM