Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Câu 1. Điều không đúng với sinh sản vô tính ở động vật là
A. cá thể có thể sống độc lập, đơn lẻ vẫn sinh sản bình thường
B. đảm bảo sự ổn định về mặt di truyền qua các  thế hệ cơ thể
C. tạo ra số lượng lớn con cháu trong thời gian ngắn
D. có khả năng thích nghi cao với sự thay đổi của điều kiện môi trường

Câu 2. Sinh sản vô tính ở động vật là từ một cá thể
A. sinh ra một hay nhiều cá thể giống hoặc khác mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
B. luôn xinh ra nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
C. sinh ra một hay nhiều cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
D. luôn sinh ra chỉ một cá thể giống mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
Câu 3. Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào
A. xôma (n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
B. xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
C. xôma (2n) vào một tế bào trứng, rồi kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
D. xôma, kích thích tế bào trứng đã được cấy nhân phát triển thành phôi rồi phát triển thành cơ thể mới
4. Hình thức sinh sản vô tính đơn giản nhất ở động vật là
A. Nảy chồi       B. Trinh sinh
C. Phân mảnh       D. Phân đôi
Câu 5. Hình thức sinh sản vừa có ở động vật không xương sống vừa ở động vật có xương sống là
A. Nảy chồi       B. Trinh sinh
C. Phân mảnh       D. Phân đôi
Câu 6. Ở động vật, hình thức sinh sản vô tính sinh ra được nhiều cá thể nhất từ một cá thể mẹ là
A. Nảy chồi       B. Trinh sinh
C. Phân mảnh       D. Phân đôi
Câu 7. Cho các phát biểu sau:
⦁ giun dẹp sinh sản bằng hình thức phân đôi và phân mảnh
⦁ Thủy tức sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
⦁ bọt biển sinh sản bằng hình thức nảy chồi và phân mảnh
⦁ Trùng biến hình sinh sản bằng phân đôi
⦁ kiến sinh sản bằng phân đôi và trinh sinh
⦁ ong sinh sản bằng hình thức trinh sinh
Tính đúng (Đ)/sai (S) trong các phát biểu trên là:
A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ
B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ
C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ
D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ
Câu 8. Sinh sản vô tính gặp ở
A. nhiều loài động vật có tổ chức thấp
B. hầu hết động vật không xương sống
C. động vật có xương sống
D. động vật đơn bào
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Đáp án
D
C
B
D
B
B
A
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM