Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 11 Bài 4.Thực hành: Tìm hiểu những vấn đề cơ hội và thách thức

Bài 4.Thực hành: Tìm hiểu những vấn đề cơ hội và thách thức

Câu 1. Ý nào là cơ hội của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?
A. Tự do hóa thương mại ngày càng mở rộng
B. Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hóa của mình đối với các nước khác
C. Môi trường đang bị suy thoái trên phạm vi toàn cầu.
D. Các nước phát triển có cơ hội để chuyển giao công nghệ cũ cho các nước đang phát triển

Câu 2. Ý nào là thách thức của toàn cầu hóa đối với các nước đang phát triển?
A. Khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống.
B. Các quốc gia có thể đón đầu công nghệ hiện đại để áp dụng vào quá trình phát triển kinh tế
C. Các giá trị đạo đức được xây dựng đang có nguy cơ bị xói mòn
D. Các nước đều có thể thực hiện chủ trương đa phương hóa quan hệ quốc tế
Câu 3. Ý nào là ý đúng đối với nước a khi toàn cầu hóa phát triển mạnh?
A. Thu hút được vốn, công nghệ và mở rộng thị trường.
B. Tạo điều kiện để người dân di cư tự do ra nước ngoài.
C. Khai thác triệt để các nguồn tài nguyên
D. Tăng giá thành sản phẩm xuất khẩu.
Câu 4. Toàn cầu hóa cũng làm cho nước ta
A. Phải phụ thuộc vào các nước phát triển
B. Phải cạnh tranh quyết liệt với các nền kinh tế phát triển hơn.
C. Phải phụ thuộc vào những nước láng giềng.
D. Phải hợp tác với các nước có nền kinh tế kém hơn để chuyển giao công nghệ.
Câu 5. Biểu hiện rõ nét nhất của thương mại thế giới phát triển đối với nước ta là
A. Việt Nam là thành viên của APEC.
B. Việt Nam đã có thể tham gia vào tất cả tổ chức kinh tế thế giới
C. Việt Nam đã trở thành thành viên thứ 150 của WTO.
D. Việt Nam là thành viên của ASEAN ngay từ năm 1955.
Câu 6. Các nước đang phát triển phụ thuộc vào các nước phát triển ngày càng nhiều về
A. Vốn, khoa học kĩ thuật – công nghệ.
B. Thị trường
C. Lao động.
D. Nguyên liệu.
Câu 7. Các nước phát triển hợp tác với các nước đang phát triển sẽ
A. Hạn chế được rất nhiều về ô nhiễm môi tường do khai thác tài nguyên và chế biến nguyên liệu.
B. Thu hút được nguồn lao động có trình độ.
C. Thu hút được nguồn vốn nhiều hơn.
D. Nhập được nhiều sản phẩm công nghiệp chất lượng cao.
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
A
C
A
B
C
A
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM