Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Câu 1.Sinh trưởng của cơ thể động vật là quá trình tăng kích thước của
A. các hệ cơ quan trong cơ thể
B. cơ thể do tăng kích thước và số lượng tế bào
C. các mô trong cơ thể
D. các cơ quan trong cơ thể

Câu 2. Cho các loài sau:
⦁ Cá chép
⦁ Gà
⦁ Thỏ
⦁ Cánh cam
⦁ Khỉ
⦁ Bọ ngựa
⦁ Cào Cào
⦁ Bọ rùa
⦁ Ruồi
⦁ Muỗi
Có bao nhiêu loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái hoàn toàn?
A. 3        B. 5        C. 6         D. 7
Câu 3. Biến thái là sự thay đổi
A. đột ngột về hình thái,  cấu tạo và từ từ về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
B. từ từ về hình thái,  cấu tạo và đột ngột về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
C. đột ngột về hình thái,  cấu tạo và sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
D. từ từ về hình thái,  cấu tạo và về sinh lý của động vật sau khi sinh ra hoặc nở ra từ trứng
Câu 4. Cho các loài sau:
⦁ Cá chép
⦁ Gà
⦁ Ruồi
⦁ Tôm
⦁ Khi
⦁ Bọ ngựa
⦁ Cào Cào
⦁ Ếch
⦁  Cua
⦁ Muỗi
Những loài sinh trưởng và phát triển qua biến thái không hoàn toàn là
A. (1), (4), (6), (9) và (10)
B. (1), (4), (7), (9) và (10)
C. (1), (3), (6), (9) và (10)
D. (4), (6), (7), (9) và (10)
Câu 5. Sinh trưởng và phát triển của động vật qua biến thái không hoàn toàn là trường hợp ấu trùng phát triển
A. hoàn thiện,  qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
B. chưa hoàn thiện,  qua nhiều lần biến đổi ấu trùng biến thành con trưởng thành
C. chưa hoàn thiện,  qua một lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành
D. chưa hoàn thiện,  qua nhiều lần lột xác ấu trùng biến thành con trưởng thành
Câu 6. Kiểu phát triển của động vật qua biến thái hoàn toàn là kiểu phát triển mà còn non có đặc điểm hình thái
A. sinh lý rất khác với con trưởng thành
B. cấu tạo tương tự với con trưởng thành,  nhưng khác về sinh lý
C. cấu tạo và sinh lý tương tự với con trưởng thành
D. cấu tạo và sinh lý gần giống với con trưởng thành
Đáp án
Câu
1
2
3
4
5
6
Đáp án
B
A
C
D
D
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM