Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp)

Bài tập trắc nghiệm Sinh 11 Bài 12: Hô hấp ở thực vật (tiếp)

Câu 9. Phân giải kị khí (lên men) từ axit piruvic tạo ra
A. chỉ rượu etylic.     B. rượu etylic hoặc axit lactic.
C. chỉ axit lactic.     D. đồng thời rượu etylic và axit lactic.

Câu 10. Nhiệt độ tối đa cho hô hấp ở trong khoảng
A. 35oC - 40oC.        B. 40oC - 45oC.        C. 30oC - 35oC.        D. 45oC - 50oC.
Câu 11. Hô hấp sáng xảy ra ở thực vật
A. C4.        B. CAM.        C. C3.        D. C4 và thực vật CAM.
Câu 12. Kết thúc quá trình đường phân, từ 1 phân tử glucôzơ, tế bào thu được
A. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.
B. 1 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.
C. 2 phân tử axit piruvic, 6 phân tử ATP và 2 phân tử NADH.
D. 2 phân tử axit piruvic, 2 phân tử ATP và 4 phân tử NADH.
Câu 13. Điều không đúng với ý nghĩa của hệ số hô hấp )tỉ số giữa số phân tử CO2 thải ra và số phân tử O2 lấy vào khi hô hấp) là
A. quyết định các biện pháp bảo vệ nông sản và chăm sóc cây trồng.
B. cho biết nguyên liệu hô hấp là nhóm chất gì.
C. có thể đánh giá được tình trạng hô hấp của cây.
D. xác định được cường độ quang hợp của cây.
Câu 14. Nhiệt độ tối ưu cho hô hấp trong khoảng
A. 25oC - 30oC.     B. 30oC - 35oC.     C. 20oC - 25oC.    D. 35oC - 40oC.
Câu 15. Chuỗi truyền electron tạo ra
A. 32 ATP.        B. 34 ATP.        C. 36 ATP.       D. 38 ATP.
Câu 16. Hô hấp sáng xảy ra với sự tham gia của những bào quan nào dưới đây?
(1) Lizôxôm. (2) Ribôxôm. (3) Lục lạp
(4) Perôxixôm. (5) Ti thể. (6) Bộ máy Gôngi.
Phương án trả lời đúng là:
A. (3), (4) và (5).     B. (1), (4) và (5).
C. (2), (3) và (6).     D. (1),(4) và (6).
Đáp án
Câu
9
10
11
12
13
14
15
16
Đáp án
B
B
C
A
D
B
A
A
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM