Giải Toán lớp 6 trang 83, 85 SGK tập 1: Quy tắc dấu ngoặc

Giải Toán lớp 6 SGK tập 1 trang 83, 85: Quy tắc dấu ngoặc bao gồm đáp án và hướng dẫn giải chi tiết tương ứng với từng bài tập trong sách. Lời giải bài tập Toán 6 này sẽ giúp các em học sinh ôn tập các dạng bài tập có trong sách giáo khoa. Sau đây mời các em cùng tham khảo lời giải chi tiết

1. Lý thuyết Quy tắc dấu ngoặc Toán lớp 6 tập 1

a. Quy tắc dấu ngoặc

Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Giai-Toan-lop-6-trang-83-85-SGK-tap-1-Quy-tac-dau-ngoac

b. Tổng đại số

Vì phép trừ đi một số là phép cộng với số đối của số đó nên một dãy các phép cộng và phép trừ có thể đổi thành một dãy các phép cộng. Vì thế: Một dãy các phép tính cộng trừ những số nguyên được gọi là một tổng đại số.

Khi viết một tổng đại số, để cho đơn giản, sau khi chuyển các phép trừ thành phép cộng (với số đối), ta có thể bỏ tất cả các dấu của phép cộng và dấu ngoặc.

Lưu ý: Trong một tổng đại số, ta có thể:

+ Thay đổi tùy ý vị trí các số hạng kèm theo dấu của chúng.

+ Đặt dấu ngoặc để nhóm các số hạng một cách tùy ý với chú ý rằng nếu trước dấu ngoặc là dấu "-" thì phải đổi dấu tất cả các số hạng trong ngoặc.

2. Giải câu hỏi 1 trang 83 SGK Toán lớp 6 tập 1

a) Tìm số đối của: 2, (-5), 2 + (-5)

b) So sánh số đối của tổng 2 + (-5) với tổng các số đối của 2 và (-5)

Đáp án:

a) Số đối của 2 là: -2

Số đối của -5 là 5

Vì 2 + (-5) = -3 nên số đối của -3 là 3

b) Ta có 2 + (-5) = 2 + (-5)

3. Giải câu hỏi 2 trang 83 Toán lớp 6 tập 1 SGK

Tính và so sánh kết quả của:

a) 7 + (5 - 13) và 7 + 5 + (-13)

b) 12 - (4 - 6) và 12 - 4 + 6

Đáp án:

a) 7 + (5- 13) = 7 + (-8) = -1

7 + 5 + (-13) = 12 + (-13) = -1

Vậy 7 + (5 - 13) = 7 + 5 + (-13)

b) 12 - (4 - 6) = 12 - (-2) = 12 + 2 = 14

12 - 4 + 6 = 8 + 6 = 14

Vậy 12 - (4 - 6) = 12 - 4 + 6

4. Giải câu hỏi 3 trang 83 Toán lớp 6 SGK tập 1

Tính nhanh:

a) (768 - 39) - 768

b) (-1579) - (12 - 1579) 

Đáp án:

a) (768 - 39) - 768 = 768 - 39 - 768 = (768 - 768) - 39 = 0 - 39 = -39

b) (-1579) - (12 - 1579) = -1579 - 12 + 1579 = (-1579) + 1579 - 12 = 0 - 12 = -12

5. Giải bài 57 trang 85 SGK tập 1 Toán lớp 6

Tính tổng:

a) (-17) + 5 + 8 + 17;

b) 30 + 12 + (-20) + (-12);

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440;

d) (-5) + (-10) + 16 + (-1).

Hướng dẫn:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

+ Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

Đáp án:

a) (-17) + 5 + 8 + 17

= [(-17) + 17] + (5 + 8)

= 0 + 13 = 13

b) 30 + 12 + (-20) + (-12)

= [30 + (-20)] + [12 + (-12)]

= 10 + 0 = 10

c) (-4) + (-440) + (-6) + 440

= [(-4) + (-6)] + [(-440) + 440]

= (-10) + 0 = -10

d) (-5) + ( -10) + 16 + (-1)

= [(-5) + ( -10) + (-1)] + 16

= (-16) + 16 = 0

6. Giải bài 58 trang 85 SGK Toán 6 tập 1

Đơn giản biểu thức:

a) x + 22 + (-14) + 52

b) (-90) – (p + 10) + 100.

Hướng dẫn:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Đáp án:

a) x + (22 + 52) + (-14) = x + 74 + (-14) = x + [74 + (-14)] = x + (74 - 14) = x + 60

b) (-90) - (p + 10) + 100 = (-90) - p - 10 + 100 = [(-90) - 10] - p + 100

= (- 90 - 10) – p + 100 = (-100) + 100 – p = 0 – p = -p

7. Giải bài 59 trang 85 Toán 6 tập 1 SGK

Tính nhanh các tổng sau:

a) (2736 – 75) – 2736;

b) (-2002) – (57 – 2002).

Hướng dẫn:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

+ Hai số đối nhau là hai số có tổng bằng 0.

Đáp án:

a) (2736 – 75) – 2736

= 2736 – 75 – 2736

= (2736 – 2736) – 75

= 0 – 75

= – 75

b) (- 2002) – (57 – 2002)

= (– 2002) – 57 + 2002

= (– 2002 + 2002) – 57

= 0 – 57

= – 57

8. Giải bài 60 trang 85 SGK Toán lớp 6 tập 1

Bỏ dấu ngoặc rồi tính:

a) (27 + 65) + (346 – 27 – 65)

b) (42 – 69 + 17) – (42 + 17).

Hướng dẫn:

+ Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "-" đứng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu "-" thành dấu "+" và dấu "+" thành dấu "-". Khi bỏ dấu ngoặc có dấu "+" đứng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Đáp án:

a) (27+ 65) + (346 - 27 - 65)

= 27 + 65 + 346 - 27 - 65

= (27- 27) + (65 - 65) + 346

= 0 + 0 + 346 = 346

b) (42 - 69+ 17) - (42 + 17)

= 42- 69 + 17 – 42 – 17

= (42 - 42) + (17 - 17) - 69

= 0 + 0 – 69 = -69

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM