Soạn Toán Lớp 6 trang 75 Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Câu hỏi ứng dụng:

Câu hỏi 1 trang 75:

Tính và nhận xét kết quả của: (-4) + (-5) và |-4| + |-5|

Hướng dẫn giải chi tiết:

(-4) + (-5) = - 9

|-4| + |-5| = 4 + 5 = 9

Hai kết quả trên là hai số đối nhau.

Soan-Toan-Lop-6-trang-75-Bai-4-Cong-hai-so-nguyen-cung-dau

Câu hỏi 2 trang 75:

Thực hiện các phép tính:

a) (+37) + (+81);

b) (-23) + (-17).

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) (+37) + (+81) = +118

b) (-23) + (-17) = - ( 23 + 17 ) = - 40

Bài tập ứng dụng:

Bài 23 (trang 75 SGK Toán 6 Tập 1):

Tính:

a) 2763 + 152;

b) (–7) + (–14)

c) (–35) + (–9).

Phương pháp giải:

+ Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác 0.

+ Cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu “–“ trước kết quả

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) 2763 + 152 = 2915

b) Ta có : |–7| = 7; |–14| = 14.

Do đó: (–7) + (–14) = – ( |–7| + |–14| ) = – (7 + 14) = –21.

c) (–35) + (–9) = – (|–35| + |–9|) = – (35 + 9) = –44.

Bài 24 (trang 75 SGK Toán 6 Tập 1):

Tính:

a) (-5) + (-248)

b) 17 + |-33|

c) |-37| + |+15|

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) (–5) + (–248) = – (5 + 248) = –253;

b) |–33| = 33.

Do đó: 17 + |–33| = 17 + 33 = 50

c) |–37| = 37; |15| = 15.

Do đó : |–37| + |15| = 37 + 15 = 52.

Bài 25 (trang 75 SGK Toán 6 Tập 1):

Điền dấu ">", "<" thích hợp vào ô vuông:

a) (-2)+(-5) (-5)

b) (-10) (-3)+(-8)

Hướng dẫn giải chi tiết:

a) (–2) + (–5) = – (2 + 5) = –7.

So sánh –7 và –5 có: Vì |–7| = 7; |–5| = 5

mà 7 > 5 nên (–7) < (–5).

Vậy (–2) + (–5) < (–5).

b) (–3) + (–8) = – (3 + 8) = –11.

So sánh –10 và –11: Vì |–10| = 10; |–11| = 11

mà 10 < 11 nên (–10) > (–11).

Vậy (–10) > (–3) + (–8) .

Bài 26 (trang 75 SGK Toán 6 Tập 1):

Nhiệt độ hiện tại của phòng ướp lạnh là -5oC. Nhiệt độ tại đó sẽ là bao nhiêu độ C nếu nhiệt độ giảm 7oC.

Hướng dẫn giải chi tiết:

Nhiệt độ giảm 7ºC tức là nhiệt độ tăng thêm –7ºC.

Vậy nếu giảm đi 7º C thì nhiệt độ phòng ướp lạnh là:

(–5) + (–7) = –(5 +7) = –12ºC.

Lý thuyết trọng tâm:

1. Cộng hai số nguyên dương

Cộng hai số nguyên dương chính là cộng hai số tự nhiên khác không.

Ví dụ:

(+4) + (+2) = 4 + 2 = 6

(+4) + (+6) = 4 + 6 = 10

2. Cộng hai số nguyên âm

Quy tắc: Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước kết quả.

Ví dụ:

(-17) + (-54) = -(17 + 54) = -71

(-13) + (-27) = -(13 + 27) = -40

Quy tắc cộng hai số nguyên cùng dấu:

Ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.

CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM