Mã tỉnh, Mã huyện, Mã trường phổ thông địa bàn tỉnh Sơn La

Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã - Phân Khu vực
Dưới đây là thông tin về Mã tỉnh - Mã huyện - Mã trường - Mã xã, phường cũng như Khu vực của từng trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mã tỉnh của Sơn La là 14 còn Mã Huyện là từ 00 → 12 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần. Trong đó, DTNT = Dân tộc nội trú.

Tỉnh Sơn La: Mã 14
Đối với Quân nhân, Công an tại ngũ và Học ở nước ngoài:
Mã Quận huyện
Tên Quận Huyện
Mã trường
Tên trường
Khu vực
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
900
Quân nhân, Công an_14
KV3
00
Sở Giáo dục và Đào tạo
800
Học ở nước ngoài_14
KV3

Thành phố Sơn La: Mã 01
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
003
Trường THPT Chiềng Sinh
Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1
043
Phòng GD -ĐT Thành phố Sơn La
Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1
005
Trường PTDT Nội trú tỉnh
Xã Chiềng Ngần, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1, DTNT
006
Trường THPT Nguyễn Du
Xã Chiềng Đen, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1
056
Trường TH, THCS & THPT Chu Văn An
Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1
002
Trường THPT Tô Hiệu
Phường Chiềng Lề, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1
057
TTGDTX Thành phố Sơn La
Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1
001
Trung tâm GDNN - GDTX Thành phố Sơn La
Phường Tô Hiệu, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1
004
Trường THPT Chuyên
Phường Chiềng Sinh, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Quỳnh Nhai: Mã 02
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
009
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
KV1
008
Trường THPT Mường Giôn
Xã Mường Giôn, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
KV1
007
Trường THPT Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
KV1
044
Phòng GD -ĐT huyện Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
KV1
058
Trung tâm GDTX huyện Quỳnh Nhai
Xã Mường Giàng, Huyện Quỳnh Nhai, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Mường La: Mã 03
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
011
Trường THPT Mường Bú
Xã Mường Bú, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
KV1
012
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
KV1
010
Trường THPT Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
KV1
045
Phòng GD -ĐT huyện Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
KV1
059
Trung tâm GDTX huyện Mường La
Thị Trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Thuận Châu: Mã 04
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
017
Trường THPT Co Mạ
Xã Co Mạ, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
013
Trường THPT Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
015
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Thuận Châu
Xã Chiềng Pấc, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
016
Trường THPT Bình Thuận
Xã Phỏng Lái, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
014
Trường THPT Tông Lệnh
Xã Tông Lạnh, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
046
Phòng GD -ĐT huyện Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
060
Trung tâm GDTX- HD&DN huyện Thuận Châu
Thị Trấn Thuận Châu, Huyện Thuận Châu, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Bắc Yên: Mã 05
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
018
Trường THPT Bắc Yên
Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
KV1
019
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Bắc Yên
Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
KV1
047
Phòng GD -ĐT huyện Bắc Yên
Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
KV1
061
Trung tâm GDTX huyện Bắc Yên
Thị Trấn Bắc Yên, Huyện Bắc Yên, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Phù Yên: Mã 06
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
048
Phòng GD -ĐT huyện Phù Yên
Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
KV1
023
Trường THPT Tân Lang
Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
KV1
022
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Phù Yên
Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
KV1
021
Trường THPT Gia Phù
Thị tứ Gia Phù, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
KV1
020
Trường THPT Phù Yên
Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
KV1
062
Trung tâm GDTX- HD&DN huyện Phù Yên
Thị Trấn Phù Yên, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Mai Sơn: Mã 07
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
026
Trường THPT Chu Văn Thịnh
Xã Chiềng Ban, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
KV1
025
Trường THPT Cò Nòi
Xã Cò Nòi, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
KV1
024
Trường THPT Mai Sơn
Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
KV1
063
Trung tâm GDTX huyện Mai Sơn
Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
KV1
027
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Mai Sơn
Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
KV1
049
Phòng GD -ĐT huyện Mai Sơn
Thị Trấn Hát lót, Huyện Mai Sơn, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Yên Châu: Mã 08
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
028
Trường THPT Yên Châu
Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
029
Trường THPT Phiêng Khoài
Xã Phiêng Khoài - Huyện Yên Châu
KV1
030
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Yên Châu
Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
050
Phòng GD -ĐT huyện Yên Châu
Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
064
Trung tâm GDTX huyện Yên Châu
Thị Trấn Yên Châu, Huyện Yên Châu, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Sông Mã: Mã 09
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
065
Trung tâm GDTX huyện Sông Mã
Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La
KV1
051
Phòng GD -ĐT huyện Sông Mã
Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La
KV1
034
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Sông Mã
Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La
KV1
031
Trường THPT Sông Mã
Thị Trấn Sông Mã, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La
KV1
032
Trường THPT Chiềng Khương
Xã Chiềng Khương - Huyện Sông Mã
KV1
033
Trường THPT Mường Lầm
Xã Mường Lầm, Huyện Sông Mã, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Mộc Châu: Mã 10
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
066
Trung tâm GDTX-HN&DN Mộc Châu
Thị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
052
Phòng GD - ĐT huyện Mộc Châu
Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
039
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Mộc Châu
Xã Đông Sang, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
038
Trường THPT Thảo Nguyên T
hị trấn Nông trường, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
037
Trường THPT Mộc Lỵ
Thị Trấn Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
036
Trường THPT Tân Lập
Xã Tân Lập, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
KV1
035
Trường THPT Chiềng Sơn
Xã Chiềng Sơn, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Sốp Cộp: Mã 11
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
040
Trường THPT Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
KV1
053
Phòng GD -ĐT huyện Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
KV1
041
Trung tâm GDNN- GDTX huyện Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
KV1
067
Trung tâm GDTX- HN &DN huyện Sốp Cộp
Xã Sốp Cộp, Huyện Sốp Cộp, Tỉnh Sơn La
KV1

Huyện Vân Hồ: Mã 12
Mã trường
Tên trường
Địa chỉ
Khu vực
054
Phòng GD - ĐT huyện Vân Hồ
Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La
KV1
055
Trường THPT Vân Hồ
Xã Vân Hồ, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La
KV1
042
Trường THPT Mộc Hạ
Xã Tô Múa, Huyện Vân Hồ, Tỉnh Sơn La
KV1
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM