Tiến hóa lớn

I. Định nghĩa
   - Tiến hoá lớn là quá trình biến đổi để hình thành các đơn vị phân loại trên loài như chi, họ, bộ, lớp, ngành, ….
   Một số chiều hướng của tiến hoá lớn:
   - Các loài sinh vật đều tiến hoá từ tổ tiên chung theo kiểu tiến hoá phân nhánh tạo nên thế giới sinh vật đa dạng do sự tích luỹ các đặc điểm thích nghi từ tổ tiên.
   - Một số nhóm sinh vật đã tiến hoá tăng dần mức độ tổ chức cơ thể từ đơn giản đến phức tạp. Một số khác lại tiến hoá theo kiểu đơn giản hoá mức độ tổ chức cơ thể

II. Chiều hướng tiến hoá của từng nhóm loài
   Lịch sử tiến hoá của 1 loài hay nhóm loài diễn ra theo 1 trong 2 hướng chính là tiến bộ sinh học hoặc thoái bộ sinh học.
   - Tiến bộ sinh học là xu hướng phát triển ngày càng mạnh, biểu hiện: số lượng cá thể tăng lên, tỉ lệ sống sót cao; khu phân bố mở rộng; phân hoá nội bộ ngày càng đa dạng, phong phú.
   - Thoái bộ sinh học là xu hướng ngày càng bị tiêu diệt, biểu hiện: số lượng cá thể giảm dần, tỉ lệ sống sót ngày càng thấp; khu phân bố ngày càng thu hẹp và gián đoạn; nội bộ càng ngày càng ít phân hoá.
   - Ngoài ra, còn có chiều hướng thứ 3 là kiên định sinh học, dấu hiệu: duy trì sự thích nghi ở mức độ nhất định, số lượng cá thể không tăng không giảm.
   - Trong lịch sử, các nhóm sinh vật tiến hoá với tốc độ khác nhau.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM