Lý thuyết Bài 4: Hàm số mũ và hàm số lôgarit

I. Hàm số mũ y = ax (0 < a ≠ 1)
1. Tập xác định : R
2. Đạo hàm : y' = (ax)' = axlna .
   + Đặc biệt (ax)' = ex
3. Tính đơn điệu :
   + Nếu a > 1 thì hàm số đồng biến trên R
   + Nếu 0 < a < 1 thì hàm số nghịch biến trên R
4. Đồ thị :
   + Luôn cắt trục tung tại điểm (0 ;1)
   + Luôn nằm phía trên trục hoành
   + Nhận trục hoành làm tiệm cận ngang
II. Hàm số lôgarit y = logax (0 < a ≠ 1)
1. Tập xác định : D = (0; +∞)
2. Đạo hàm:
Đặc biệt: (lnx)' = 1/x
3. Tính đơn điệu :
   + Nếu a > 1 thì hàm số đồng biến trên R
   + Nếu 0 < a < 1 thì hàm số nghịch biến trên R
4. Đồ thị :
   + Luôn cắt trục hoành tại điểm (1 ;0)
   + Luôn nằm phía bên phải trục tung
   + Nhận trục tung làm tiệm cận đứng
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM