Lý thuyết Bài 3: Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số

1. Các khái niệm cơ bản
Cho y = f(x) xác định trên D.
2. Quy tắc tìm giá trị lớn nhất (GTLN), giá trị nhỏ nhất (GTNN) của hàm số liên tục trên một đoạn
Cho hàm số f(x) liên tục trên [a;b].
Quy tắc:
+ Tìm xi ∈ [a; b] (i = 1; 2; ... ; n) tại đó f’(x) bằng 0 hoặc không xác định.
+ Tính f(a), f(b), f(xi) (x = 1; 2; ... n)

Chú ý. Hàm số liên tục trên một khoảng có thể không có GTLN hoặc GTNN trên khoảng đó.
CÓ THỂ BẠN ĐANG TÌM